maahanmuuttajien perusopetus

Perusopetukseen voivat osallistua sekä nuoret että aikuiset maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen.

Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tarvitsevat perusopetusta täydentävää ja jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta tai joilla on jo jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta maastaan mutta joiden kielitaito ei vielä riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Alaikäraja 17 vuotta, painavin perustein ikärajasta voidaan poiketa. Yläikärajaa ei ole.

Lähtötasovaatimukset

Opiskelijan tulee olla luku- ja kirjoitustaitoinen, ymmärtää selkeää ja yksinkertaista suomenkielistä puhetta sekä pääpiirteittäin tekstiä, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita.  Opiskelijan tulee myös pystyä kommunikoimaan vastaavanlaisissa tilanteissa. Kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetuksessa hankittu yleisen kielitutkinnon perustason todistus on osoitus riittävästä osaamisesta.

Opintojen sisältö ja kesto

Opiskelijat voivat suorittaa koko suomalaisen perusopetuksen oppimäärän tai vain tarvitsemansa kurssit.

Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), johon kootaan kursseja opiskelijan tarpeen, pohjatietojen ja jatkosuunnitelmien mukaan.

Oppiaineet: suomi toisena kielenä -oppiaineen valmentavat ja pakolliset perusopetuksen kurssit sekä suomalaisen perusopetuksen aineet (englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, maantieto, biologia, elämänkatsomustieto, tietotekniikka, opintojen ohjaus). Opiskelu kestää 1 – 3 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja koulutustarpeesta. Oppitunteja on keskimäärin 22 tuntia viikossa.

Todistukset

Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaneet saavat päättötodistuksen. Lisäksi opiskelijat saavat hyväksyttävästi suoritetuista kursseista opintokirjan otteen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aikuislukiossa suoritettujen opintojen jälkeen maahanmuuttajat voivat jatkaa opintojaan aikuislukiossa, hakeutua ammattiopintoihin tai työvoimapoliittiseen koulutukseen. Opiskelijat voivat myös lähteä opintojen jälkeen työharjoitteluun tai työllistyä. Lisätietoja jatko-opinnoista opiskelijat saavat opinto-ohjaajalta. Työvoimatoimiston tietopalvelu ja ammatinvalinnan ohjaus ovat myös opiskelijoiden käytettävissä.

Koulutukseen hakeminen

Hakulomakkeen voi käydä täyttämässä aikuislukion kansliassa. Hakijalla tulee olla mukana todistukset aiemmista opinnoista Suomessa, kotoutumissuunnitelma, mikäli sellainen on tehty sekä Kela-kortti tai muu henkilötodistus.