A-englanti

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 0,  Johdantokurssi
Kurssin tarkoituksena on vahvistaa perusasteen oppimäärää ja valmentaa lukion opintoihin.  Sisällöt määräytyvät kulloinkin havaitun tarpeen mukaan. Arviointi: suoritusmerkintä.

Kurssi 1, Englannin kieli ja maailmani
Aihepiirit ja tilanteet kurssilla liittyvät opiskeluun, opiskelijan elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kurssi sisältää myös runsaasti erilaisia kuuntelun, ääntämisen ja puhumisen harjoituksia. Kielioppi-osio sisältää keskeisimmät kielioppiasiat ja 1. kurssissa kerrataan aikamuotojen käyttö.

Kurssi 2,  Ihminen verkostoissa
Kurssin aihepiirit käsittelevät vapaa-aikaa, urheilua, kulttuurien välistä kommunikaatiota, sosiaalista mediaa, teknologiaa sekä ihmissuhteita ja hyvinvointia.
Kielioppi-osiossa käydään läpi mm. passiivia, pronomineja ja artikkeleita.

Kurssi 3,  Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Kielioppiasioina adjektiivit, adverbit, suora/epäsuora kerronta sekä välimerkit ja isot kirjaimet.

Kurssi 4,  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Kielioppiasioina apuverbit, paljoussanat, kansallisuussanat, verbi ja prepositio -ilmauksia, verbi ilman prepositiota -ilmauksia.

 

Kurssi 5, Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Kielioppiasioina relatiivipronominit, lauseenvastikkeet, epäsäännölliset yksikkö- ja monikkomuodot, numeraalit, substantiivi ja prepositio -ilmauksia, lainasanoja latinasta ja kreikasta.

Kurssi 6,  Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät opiskelijan elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.  Kielioppiasioina verbin infinitiivi ja -ing-muoto, interrogatiivi- ja demonstratiivipronominit, indefiniittipronominit, adjektiivit ja prepositioilmaukset.

Kurssi 7,  Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kieliopissa vankennetaan aikamuotojen käyttöä.

Kurssi 8,  Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssilla pyritään kohentamaan puhetaitoja. Monipuolisten harjoitusten avulla rohkaistutaan puhumaan erilaisissa tilanteissa, arkipäiväisistä muodollisempiin. Keskustellaan aikaisempien kurssien aihepiireistä ja ajankohtaisista aikuisopiskelijaa koskettavista asioista. Keskustelun pohjaksi voidaan kuunnella tai lukea aiheeseen liittyvää materiaalia. Kurssi kehittää myös YO-kokeessa tarvittavaa kuuntelutaitoa ja kartuttaa sanastoa.

Kurssi 9,  Tukikurssi
Kurssi on tarkoitettu lisäharjoitusta haluaville, lähinnä 1. vuoden opiskelijoille (ENA 2:n jälkeen). Arviointi: suoritusmerkintä.

Kurssi 10,  Tukikurssi
Kurssi on tarkoitettu lisäharjoitusta haluaville, lähinnä 2. vuoden opiskelijoille (ENA 5:n jälkeen). Sopii hyvin myös syksyllä kirjoittamaan aikoville. Arviointi: suoritusmerkintä.

Kurssi 11,  Abikurssi
Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin harjoittelemalla kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja laajentamalla sanastoa. Harjoituksissa käydään läpi YO-kirjoitusten eri tehtävätyypit. Hyödynnetään YO-materiaalia sekä muuta abeille tarkoitettua aineistoa. Arviointi: suoritusmerkintä