B-ruotsi

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 0, Johdantokurssi
Kurssilla kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä tutustutaan lukion työtapoihin. Puheharjoitusten lisäksi harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä.

Kurssi 1, Minun ruotsini (RUB1)
Kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita. Syvennetään matkailuun ja arkeen liittyviä
vuorovaikutustaitoja. Tekstien aihepiirit liittyvät opiskelijan kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä suullisissa viestintätilanteissa.

Kurssi 2, Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2)
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä
elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä.

Kurssi 3, Kulttuuri ja mediat (RUB3)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista. Kielioppiasioina erilaiset pronominit, konditionaali, substantiivien määräysmuodot ja adjektiivien vertailu.

Kurssi 4, Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti opiskelijoiden eri elämäntilaisiin liittyvistä näkökulmista. Kielioppiasioina verbien taivutus ja aikamuodot, konditionaali II, tulevan ajan ilmaiseminen, apuverbin kaltaiset verbit, adjektiivi substantiivina sekä verbin infinitiivi

Kurssi 5, Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Kielioppiasioina alistuskonjunktiot ja sivulause, erilaisia pronomineja, erisnimen suku, kysymyssanoja, partisiipin preesens ja s-passiivi.

Kurssi 6, Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6)
Kurssin tarkoituksena on suullisen kielitaidon kehittäminen ja vahvistaminen. Harjoitetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Suullinen koe ja numeroarviointi.
Kurssia 6 ei järjestetä lähiopetuksessa lukuvuonna 2017 – 2018.

Kurssi 7, Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla.

Kurssi 8, Kertauskurssi
Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, jolla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä (esim. tiivistelmä, kirjoitelma, kuullunymmärtäminen) sekä kerrataan keskeisiä kielioppiasioita.