lyhyt matematiikka

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Luvut ja lukujonot
Perehdytään peruslaskutoimituksiin ja prosenttilaskentaan. Tutkitaan lukujonoja, ja sovelluksina käsitellään rekursiivinen, aritmeettinen ja geometrinen lukujono summineen.

Kurssi 2, Lausekkeet ja yhtälöt
Totutaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi sekä ratkaisemaan niitä. Kiinnitetään huomiota ratkaisujen tulkitsemiseen ja arvioimiseen.

Kurssi 3, Geometria
Piirretään tasokuvioita ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvia. Harjoitellaan geometristen ongelmien ratkaisemista yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen avulla.

Kurssi 4, Matemaattisia malleja

Tutustutaan reaalimaailman ilmiöiden mallintamiseen tavanomaisimpien funktioiden avulla. Harjaannutaan soveltamaan
lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttämään näiden yhteydessä myös polynomi- ja potenssiyhtälöitä ja logaritmia.

Kurssi 5, Tilastot ja todennäköisyys
Opetellaan tilastojen tulkitsemista ja kriittistä analysointia sekä perehdytään tilastoaineiston käsittelyn eri vaiheisiin. Toisena aiheena käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita, laskulakeja sekä binomi- ja normaalijakaumien käyttöä sovelluksissa.

Kurssi 6, Talousmatematiikka
Kurssilla opitaan valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Harjoitellaan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia.

Kurssi 7, Kertausta I
Kurssilla kerrataan lyhyttä matematiikkaa ylioppilastehtävien avulla, myös talousmatematiikkaa.
Oppimateriaali: Funktiolaskin ja taulukkokirja, muu materiaali jaetaan kurssin alussa.
Ei järjestetä verkkokurssina.

Kurssi 8, Kertausta II
Kurssilla kerrataan lyhyttä matematiikkaa ylioppilastehtävien avulla, myös trigonometriaa, jopa vektoreita.
Oppimateriaali: Funktiolaskin ja taulukkokirja, muu materiaali jaetaan kurssin alussa.
Ei järjestetä verkkokurssina.

Kurssi 9, Kertausta III
Lukion oppimäärän pääkohtien kertaus. Valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin.
Oppimateriaali: Funktiolaskin ja taulukkokirja, muu materiaali jaetaan kurssin alussa.
Ei järjestetä verkkokurssina.