psykologia

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1,  Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Tutustutaan psykologiaan tieteenä. Keskeisiä sisältöjä ovat psyykkisen toiminnan luonne, oppimisen psykologian perusteet ja sovellukset. Opiskelijat perehtyvät johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus.

Kurssi 2,  Kehittyvä ihminen

Perehdytään yksilön psyykkiseen kehityksen elämän eri vaiheissa. Tutustutaan kehityspsykologian keskeisiin teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla arvioidaan kehityspsykologista tietoa ja opiskelija harjaantuu soveltamaan sitä itsenä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

Kurssi 3, Tietoa käsittelevä ihminen
Tarkastellaan ihmisen kognitiivisten perusprosessien, esim. tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti, toimintaperiaatteita sekä niiden yhteyttä vireystilaan ja hermoston toimintaan. Tarkasteltavana ovat myös kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus. Tutustutaan myös kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimukseen.

Kurssi 4,  Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
Tutustutaan motivaation ja emootioiden perusteorioihin sekä aihetta koskevaan tutkimukseen ja sovelluksiin. Tarkastellaan myös taitavan ajattelun, älykkyyden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia.

Kurssi 5,  Persoonallisuus ja mielenterveys
Tarkastelun kohteena on persoonallisuuden käsite ja tutkimus, niiden erilaiset lähestymistavat sekä mielenterveys ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja toisaalta psyykkiset sairaudet ja niiden hoito.

Kurssi 7, Kertauskurssi

Kurs­sil­laker­ra­taan psy­ko­lo­gi­an kes­kei­set si­säl­löt sekä har­joi­tel­laan es­see­vas­tauk­sen ra­ken­ta­mis­ta.
Kurs­si on psy­ko­lo­gi­an yo-kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va. Ar­vi­oin­ti: suo­ri­tus­mer­kin­tä.