opiskelu perusasteella

Perusasteen työtapoja ovat opintopajaopiskelu, perinteinen luokkaopiskelu sekä etäopiskelu.

Etäkursseja ja opintopajassa opiskeltavia kursseja voi suorittaa omaan tahtiin. Tavanomaisessa luokkaopetuksessa opiskellaan lukujärjestyksen mukaan. Lukuvuosi jakaantuu viitteen jaksoon. Jakson lopuksi on koeviikko.

Opintopajatyöskentelyn keskeinen idea on opiskelijan oma tekeminen. Työskentely tapahtuu sekä koululla että kotona. Opiskelun lähtökohtana on opiskelijan aiempi osaaminen. Opettajan tehtävänä on ohjata kurssin opiskeluun, ongelmakohtien selvittely yhdessä opiskelijan kanssa sekä valmistaa opiskelijoita kokeeseen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään heti opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon kirjataan lukio-/peruskouluopiskelun tavoitteet.

Jos kurssia ei toteuteta ryhmäopetuksena, sen voi suorittaa itsenäisesti etäopiskeluna opettajan antaman ohjeistuksen mukaan. Tämä koskee sekä perusasteen että lukion oppimäärän kursseja. Arviointi perustuu vaadittuihin kirjallisiin tai suullisiin näyttöihin sekä mahdolliseen loppukokeeseen.

Peruskoulun päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 44 kurssin suorittamista. Tähän voidaan sisällyttää myös aiempia opintoja. Perusasteen kurssit sopivat myös erinomaisesti oppimäärän kertaukseen ennen lukioon siirtymistä.

Perusasteen ja lukion raja on joustava. Perusasteen opiskelija voi aloittaa lukion niiden aineiden osalta, joissa hän on suorittanut peruskoulun oppimäärän.