Koulun säännöt

Published on 29 syyskuu 2016 by anupitkanen in Ei kategoriaa

0

Säännöt

Anttolan koulun säännöt

1. TAVOITTEET

Säännöillä:

Luodaan edellytykset koulutyön onnistumiselle.

Varmistetaan koulutyö rauhallinen sujuminen ja kouluyhteisöön kuuluvien viihtyvyys ja turvallisuus.

Totutetaan oppilaat vastuuseen ja toisten huomioimiseen.

Opitaan toimintakykyisiksi kouluyhteisön jäseniksi ja yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.

2. KOULUALUE – JA –AIKA

Koulualue

Koulualueena pidetään koko tonttia pihoineen ja urheilukenttineen sekä puistoalueineen.
Kouluaika
Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukaiset oppitunnit, koulumatkat ja muu työsuunnitelman mukainen koulutyö.
Oppitunnit

Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Jos oppilaiden ikä, kehitystaso, opetettava aine, opetuksessa käytettävä työtapa tai jokin muu syy antaa aihetta, voidaan opetukseen käytettävä aika järjestää toisinkin.

Välitunnit

Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona. Välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti.  Talvella välitunneilla tulee olla erilliset ulkoiluhousut.Ulos mennään viivyttelemättä ja sisälle tullaan kellon soitua. Ulkoiluvaatteet jätetään siististi naulakoihin ja kengät naulakoiden alla oleviin telineisiin hyvään järjestykseen.
Sisällä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Käytävissä kuljetaan kävellen.Sisätiloissa suositellaan sisäjalkineiden käyttöä.

Välituntipeleihin- ja -leikkeihin otetaan kaikki halukkaat mukaan. Välitunneilla tulee jokaisen oppilaan huomioida toisten oppilaiden henkilökohtainen tila.
Välituntien aikana ei tulla sisälle ilman välituntivalvojan lupaa. Reppuja ei tuoda sisälle välitunnin aikana, eikä ennen koulun aloittamista. Välituntialueelta saa poistua ainoastaan välituntivalvojan tai jonkun muun opettajan luvalla. Peli – ja leikkivälineet huolehditaan välitunnin päättyessä niiden omille paikoilleen.

Oppilaiden tulee huolehtia kouluaikana asiallisesta ja säätilan mukaisesta pukeutumisesta.

Anttolan koulun lähiliikuntapaikat ovat vapaa-ajan käytössä klo 16.15  jälkeen.

3. KOULUTYÖ

Koulumatkat

Oppilailla, jotka eivät ole kuljetuksessa, on lupa tulla koulun pihalle aikaisintaan 15 minuuttia ennen koulun alkua. Koulumatkat kuljetaan kevyen liikenteen väyliä käyttäen ja liikennesääntöjä noudattaen. Linja-autossa käytetään turvavöitä ja istutaan paikoillaan. Paikkoja ei varata eikä vaihdeta kesken matkan.

Oppilaat voivat tulla kouluun polkupyörällä vanhempien kirjallisella luvalla 2.luokasta alkaen. Pyöriä säilytetään polkupyörätelineissä. Pyöräilijöiden on käytettävä kypärää.

Mikäli oppilaalle on myönnetty koulukyyti vaarallisen tien takia, on pyöräilemisestä oltava vanhemman kirjallinen ilmoitus. Tällöin vanhempi ottaa vastuun koulumatkasta.

Matkapuhelimia ei  käytetä koulumatkojen aikana viihdekäyttöön. Tämä ei ole sallittua linja-autossa, pyöräillessä eikä kävellessä.

Käytös

Hyvän käyttäytymisen kriteerit:
ystävällisyys, huomaavaisuus,asiallinen kielenkäyttö ja pukeutuminen, tervehtiminen, rehellisyys, auttavaisuus, työrauhan edistäminen, positiivinen asenne

Anttolan koulu on savuton koulu- ja työympäristö.

Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.

· Ole huomaavainen ja kohtelias.

o Tervehdi toisia.

o Puhuttele toisia asiallisesti.

o Yritä ratkaista erimielisyydet puhumalla, hae tarvittaessa aikuinen apuun.

o Auta kaveria ja ota apu vastaan.

o Pyydä ja anna anteeksi.

o Ole rehellinen.

o Pukeudu asiallisesti.

o Pidä kiinni sovituista asioista ja aikatauluista.

o Noudata hyviä ruokailutapoja

  • · Noudata yhteisesti sovittuja peli- ja leikkisääntöjä

· Vietä välituntisi pihalla, älä porrastasanteella, portailla, vessoissa tai polkupyörätelineiden luona

  • · Koulupäivän aikana saat poistua koulun alueelta vain opettajan luvalla.

· Lähde viivyttelemättä kotiin koulupäivän päätyttyä

 

Koulun omaisuus

Koulurakennukset ja koulualueet pidetään siisteinä ja viihtyisinä. Koululle ei jäädä koulun päätyttyä, lukuun ottamatta kuljetusta odottavat oppilaat. Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on ilmoitettava henkilökunnalle. Monet oppikirjat kerätään keväällä uudelleen käytettäviksi, joten niihin ei tehdä ylimääräisiä merkintöjä. Kukin oppilas vastaa saamastaan omaisuudesta. Huoltaja korvaa oppilaan tahallaan aiheuttaman vahingon.
Oppilaan omaisuus

Oppilaan tulee huolehtia hyvin henkilökohtaisesta omaisuudesta. Kouluun ei tuoda vaaralliseksi katsottavia leikkivälineitä, makeisia, rahaa, arvoesineitä eikä muita pelivälineitä – ellei toisin sovita. Oppilaan koululle jättämä omaisuus kootaan löytötavaranurkkaukseen.
Kännykkä ei saa millään tavalla häiritä koulunkäyntiä. Se pidetään kouluaikana äänettömällä ja oppilaan repussa, ellei opettaja toisin ohjeista. Kouluaikana vältetään yhteydenottoja. Jos ongelmia edellisen suhteen ilmenee, kännykän tuominen kouluun kielletään määrätyksi ajaksi.

Ruokailu

Ennen ruokailua oppilaat pesevät kätensä. Ruokailu tapahtuu hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen. Hillitty ruokakeskustelu on tavoite, mutta tarpeetonta puhetta tulee välttää. Opettaja valvoo luokkansa ruokailun.
Energiajuomien käyttö on kielletty koulupäivinä, koulun tapahtumissa ja koulun retkien aikana.

Tavoitteena on, että kaikkia ruokia maistetaan, mutta ketään ei pakoteta syömään.

Tapaturmat ja ensiapu

Koulussa tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajille tai muulle henkilökunnalle, joka huolehtii tarvittavan ensiavun antamisesta ja muista jatkotoimenpiteistä.

Terveydenhoitaja on paikalla koulussamme perjantaisin.

4. POISSAOLOT

Huoltajan on viimeistään puoleen päivään mennessä ilmoitettava luokanopettajalle tai rehtorille lapsensa poissaolon syy. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti wilmaan tai tekstiviestillä.Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava hyvissä ajoin kirjallinen lupa wilmassa. Yhdestä kolmeen päivän poissaolo-luvan myöntää luokanopettaja, pidemmän poissaolon koulun rehtori.

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN JA TYÖRAUHAN YLLÄPITO

Asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä oppilas edistää koulun työrauhaa.

Menettelytavat kun yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista poiketaan Koulutehtävät

  • · Laiminlyötyjen kotitehtävien tekeminen työpäivän päätyttyä.

Käyttäytyminen

· Ojentaminen

  • · Oppilaan kuuleminen ja keskustelu.
  • · Luokasta poistaminen
  • Kasvatuskeskustelu

 

Edellä mainituista toimenpiteistä ilmoitetaan huoltajalle tai lailliselle edustajalle.

  • Kirjallinen varoitus .
  • Koulusta erottaminen.

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Nämä järjestyssäännöt ja ohjeet on laadittu yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne ovat voimassa 1.8.2016 alkaen. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Ne myös julkaistaan vuosittain koulun syystiedotteessa. Säännöt ja ohjeet käydään opettajan johdolla oppilaiden kanssa läpi jokaisen lukuvuoden aluksi. Sääntöjä ja ohjeita arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Leave a Reply