Oppilashuolto

Jonna Pelkonen, 044 417 3966

Niina Pietikäinen, koulukuraattori 050 475 4096

ANTTOLAN    KOULUN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA LUKUVUODELLE     2021-2022

 1. OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Perusopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. (Perusopetuslaki § 31a)

Oppilashuolto sisältää sekä yksittäistä oppilasta koskevan työn sekä yleisen ennalta ehkäisevän työn. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat lastensuojelulaissa ( § 8, § 9) sekä kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhoito (§ 14). Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sisältää oppimisen ohjauksen ja tukemisen, työrauhan ja turvallisuuden takaamisen, psykososiaalisen tuen, kouluruokailun, koulukuljetuksen sekä koulun kerhotoiminnan.

Savonlinnan seudun kuntien esi- ja perusopetuksen oppilashuollon tavoitteena on

 • edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia parantamalla oppilashuollon saatavuutta ja toimivuutta
 • osaltaan kehittää laadukasta ja yhtenäistä perusopetusta
 • tukea oppilaan oikeutta kasvaa, oppia ja kehittyä aktiiviseksi sekä osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi
 • turvata oppilaan oikeus tulla kuulluksi
 • rohkaista oppilasta puolustamaan omaa ja muiden koskemattomuutta hyväksyttävin keinoin
 • antaa valmiuksia monikulttuurisuuden kohtaamiseen

 

Oppilashuoltoon kuuluu arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimia.

Anttolan koulun oppilashuollon painopisteitä 2021-2022 ovat: Oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen, koulutyössä keskitytään opetussuunnitelman mukaisten asioiden opettamisen lisäksi oppilaan sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittämiseen sekä vahvistamiseen erityisesti positiivisuuden kautta.

 • OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuollon vastuuhenkilö on oppilaan luokanopettaja, -valvoja tai ryhmänohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu yhteydenpito oppilaan kotiin.

Luokanopettajan/luokanvalvojan tehtäviin kuuluu tukea oman luokkansa oppilaita ja seurata heidän opintojensa sujumista sekä hyvinvointia. Hän on se henkilö, jolle muut opettajat ensisijaisesti tiedottavat oppilaasta tuntemastaan huolesta. Hänen tehtävänään on lisäksi vastata oman luokkansa osalta koulun ja kodin välisestä tiedotuksesta, ottaa huolta aiheuttava asia puheeksi ensin oppilaan ja tämän huoltajan kanssa, selvittää oppilaan poissaolot, antaa lupa lyhyisiin (1-3 vrk) poissaoloihin sekä osallistua oppilashuoltoryhmän toimintaan silloin, kun käsitellään oman luokan oppilaiden asioita.

Luokanopettaja pitää vanhempiin yhteyttä seuraavasti :

 • Wilma on ensisijainen viestintäväline ei-kiireellisissä asioissa. Jokainen opettaja pyrkii käymään Wilmassa vähintään kerran jokaisen työpäivän aikana
 • Puhelimitse opettajat pyrkivät olemaan tavoitettavissa arkipäivisin klo. 8-15.
 • Arviointikeskusteluista odotetaan ohjeistusta. Henkilökunnan kehityskeskustelut pidetään normaalisti.
 • Paperitiedotteita pyritään lähettämään mahdollisimman vähän.
 • Luokkakohtaisia vanhempainiltoja järjestetään nyt korona aikana pääasiassa etänä tai jos välttämätöntä niin voi pitää myös ulkona. Mahdollisimman vähän fyysisiä kontakteja.

Koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja ei tällä hetkellä järjestetä ollenkaan. Jos tulee jotain akuuttia niin Meetillä voi saada isonkin porukan kasaan.

Anttolan koulussa viidesluokkalaiset toimivat kummioppilaina ykkösluokkalaisille ja kuudesluokkalaiset kakkosille, toiminta on tänä vuonna hyvin pienimuotoista koronan takia. Koulussa toimii myös oppilaskunta, joka on aloittanut toimintansa syyskuussa. Vanhempaintoimikuntaa ei tällä hetkellä ole.

Vastuuhenkilön lisäksi oppilashuollon käytännön työstä huolehtii jokaiselle koululle nimetty oppilashuoltoryhmä. Vastuu oppilashuollon toimivuudesta on koulun rehtorilla.

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano on moniammatillinen. Siihen kuuluvat vuosittain nimetyt jäsenet, joita ovat ainakin rehtori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi ja koulutyön tukihenkilö. Oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuu yksittäisen oppilaan tai koko luokan asioita käsiteltäessä myös oppilaan opettaja. (Perusopetuslaki § 40)

Anttolan koulussa ennaltaehkäisevään oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja Erja Kilpeläinen, erityisopettaja Kirsi Huopainen, terveydenhoitaja Jonna Pelkonen, sekä koulupsykologi. . Tapauskohtainen oppilashuoltoryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Kaupungilla on oma seudullinen oppilashuollon ohjausryhmä, jonka sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen on erikseen nimennyt ja toimii itse puheenjohtajana.

Oppilashuoltoryhmällä on oikeus käsitellä sellaisia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä opetuksen järjestämisen kannalta. Mikäli huoltajilta tai yli 18–vuotiaalta opiskelijalta on nimenomainen lupa, voidaan ryhmässä käsitellä muitakin asiaan oleellisesti liittyviä tietoja. Huoltajilla ja oppilaalla tulee aina olla tieto siitä, että oppilaan asia on käsittelyssä oppilashuoltoryhmässä silloin, kun kyseessä ei ole koko luokkaa koskeva arviointi.

Lisäksi kouluilla kokoontuu sovitusti laajennettu oppilashuoltoryhmä, jossa ei käsitellä oppilasasioita, vaan jonka tehtävänä on suunnitella, arvioida ja kehittää koulun oppilashuoltotoimintaa sekä koulun ja sitä ympäröivän yhteisön välistä yhteistyötä. Laajennettuun oppilashuoltoryhmään kutsutaan ainakin sosiaalitoimen, nuorisotoimen, poliisin ja kolmannen sektorin toimijoita sekä koulun yhteistyökumppaneita, kuten vanhempainyhdistyksen, oppilaskunnan ja johtokunnan edustajia.

Anttolan koulun laajennetussa oppilashuoltoryhmässä koulutyöntukihenkilö toimii yhteyshenkilönä sosiaalitoimeen. Muita henkilöitä kutsutaan tilanteen ja ajankohtaisten asioiden mukaan.

 1. OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOONTUMINEN

Koulujen oppilashuoltoryhmien kokoontumisajat sovitaan joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan koulun toimintaa suunniteltaessa. Oppilashuoltoryhmä voi kokoontua myös muulloin, kuin ennalta sovittuina ajankohtina. Ylimääräisten kokoontumisten koollekutsumiskäytännöistä sovitaan syyslukukauden ensimmäisessä oppilashuoltoryhmän kokouksessa.

 

Anttolan koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu

lukuvuonna   2021- 2022   seuraavasti:  Syksyllä: 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.  Keväällä:  13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5.

Nämä ajat pidetään varattuina yksilökohtaisia oppilashuoltoryhmiä varten. Viimeisin palaveri on arviointipalaveri.

Laajennettu oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa.

 1. OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUSKÄYTÄNNÖT JA MUISTION PITO

Oppilashuoltoryhmän ja laajennetun oppilashuoltotyöryhmän puheenjohtajana toimii rehtori tai hänen tehtävään määräämänsä henkilö. Ryhmä sopii syksyn ensimmäisessä tapaamisessaan siitä, kuinka ryhmän kokouksen muistio laaditaan.

 

Anttolan koulun oppilashuoltoryhmien puheenjohtajana toimii Erja Kilpeläinen  ja toisin määrättäessä Anu Pitkänen. Muistion laatimisesta sovittiin seuraavaa: sihteerinä toimii erityisopettaja Kirsi Huopainen.

Kolmiportaisentuen asiakirjojen luomisesta (esim. erityiseen tukeen siirtyminen) sovimme, että monialaisuus täyttyy, kun paikalla on koulunjohtaja, luokanopettaja sekä erityisopettaja. Tällöin ei tarvitse siis erikseen koota OHR-ryhmää koolle.

Oppilashuoltoryhmien kokouksista laaditut yksilölliset muistiot säilytetään Wilmassa, yhteisölliset sitä varten määrätyssä lukitussa kaapissa tai tilassa. Pääsy muistioihin on oppilashuoltoryhmän jäsenillä.). Rehtori vastaa siitä, että oppilashuoltotyöryhmien asiakirjoihin pääsee tutustumaan vain niihin oikeutetut henkilöt. Muistioiden avulla koulu voi osoittaa, mitä huolta on havaittu ja mihin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty. Kirjata saa vain oman työn kannalta tarpeellisia tietoja (henkilötietolaki § 9) ja kirjatessa on aina ilmoitettava lähde, josta tieto on saatu. Muussa tapauksessa tieto tulkitaan kirjaajan mielipiteeksi.

Anttolan koulun yhteisölliset muistiot säilytetään rehtorin työhuoneen arkistokaapissa. Opiskelijakohtaiset ovat nykyään Wilmassa.

5. TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSIIRTO

Vaitiolovelvollisuuden piirissä ovat kaikki ne tiedot, jotka on saatu koulutukseen liittyvien

tehtävien hoidossa oppilaan, henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista tai taloudellisista tilanteista (Perusopetuslaki § 40.1). Sivistysosaston toimielinten jäsenet, rehtori ja opettajakunta, kouluavustajat ja harjoittelijat sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat antaa toisilleen ja koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (Perusopetuslaki § 40.2).

 

Oppilashuollossa kertynyttä salassa pidettävää tietoa saa luovuttaa edelleen vain tietyissä tilanteissa. Sosiaalitoimen edustajalla on oikeus saada tietoja tiedonantovelvollisuuden perusteella. Tällöin sosiaaliviranomainen yksilöi ja perustelee tiedon tarpeensa jonka perusteella tiedon antaja päättää, onko hänen hallussaan oleva tieto asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttava ja välttämätön. Tietoja voi antaa myös huoltajan ja 15 vuotta täyttäneen oppilaan nimenomaisella suostumuksella. Lisäksi tietoa voi antaa lääninhallituksen tai eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä erityisessä valvonta-asiassa. Tiedon antamisesta tulee tehdä merkintä ao. asiakirjaan.

 

15 vuotta täyttäneellä oppilaalla on oikeus tutustua omiin asiapapereihinsa. Huoltajalla on oikeus tutustua huollettavansa asiapapereihin. Alaikäinen voi tietyissä tilanteissa kieltää itseään koskevien tietojen luovuttamisen huoltajilleen. Silloin, kun alaikäinen katsotaan ikänsä tai kehitystasonsa perusteella kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, hänellä on potilaslain § 9.2 perusteella oikeus kieltää hoitoansa tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja huoltajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista (Asiakaslaki § 11.3).

 

Oppilashuollon tietoja on oikeus huoltajien luvalla antaa toiselle oman kunnan perusopetusta antavalle koululle oppilaan vaihtaessa kouluyksikköä.

Jos oppilas vaihtaa koulua toisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun (esimerkiksi toiseen kuntaan tai toiselle asteelle), ei salassa pidettäviä tietoja saa antaa ilman huoltajan lupaa.

Mikäli oppilaan lähtökoulussa on huoli oppilaan tilanteesta, eikä lupaa tiedon siirtämiseen ole saatu, on oppilaasta tehtävä lastensuojeluilmoitus, jonka jälkeen sosiaalitoimi arvioi tiedon siirron tarpeen muuttokuntaan.

 

Oppilashuoltoon liittyvää lainsäädäntöä:

Perusopetuslaki 21.8.1998/628, muutos 1.8.2003 voimaan 2003/477.

Lukiolaki 21.8.1998/629

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Kansanterveyslaki 28.1.1972/66

Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Potilaslaki, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Asiakaslaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

 

 

 1. LAAJA-ALAINEN TERVEYSTARKASTUS

Kouluuntulotarkistus ennen koulun alkua. Kouluterveydenhuollon laajassa terveystarkastuksessa (5lk) tarkastellaan oppilaan hyvinvointia mukaan lukien kouluhyvinvointi ja oppimiseen liittyvät asiat. Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa- lomakkeella oppilas, vanhempi ja opettaja/luokanvalvoja antavat terveystarkastukseen omat näkemyksensä oppilaan tilanteesta koulussa.  5lk:n MOVE-testit.