Kansalliskieliselvitys esittää toimenpiteitä toisen kotimaisen kielen osaamisen parantamiseksi

Opetushallitus on selvittänyt, onko kansalliskieltemme, suomen ja ruotsin, opetus riittävää perustuslaissa säädettyjen kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Selvitys käsittelee suomen ja ruotsin kielen osaamisen tarvetta työelämässä, kielten opetusta toisena kotimaisena kielenä sekä toisen kotimaisen kielen oppimistuloksia janiiden kehitystä.

Perustuslaista ei voida suoraan johtaa millaista kansalliskieltemme opetuksen tulisi olla, eikä perustuslakiin sisälly yksiselitteistä ”raja-arvoa” kielten osaamiselle. Kielellisiä oikeuksia koskevat säännökset tulee kuitenkin ottaa huomioon koulu- ja muita sivistysoloja järjestettäessä. Valtion ja kuntien tulee aktiivisin toimenpitein turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen.

Kansalliskielten osaaminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana heikentynyt kaikilla kouluasteilla. Kehitys on erityisen huolestuttavaa toisena kotimaisena kielenä opiskellussa ruotsin kielessä. Kehitys on johtamassa perustuslain rikkomiseen. Ruotsin kielen osaamista tulee parantaa, jotta perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa omaa kieltään turvataan ja jotta suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista voidaan huolehtia samanlaisten perusteiden mukaisesti myös käytännössä.

Toimenpiteinä osaamisen parantamiseksi selvityksessä esitetään muun muassa, että toisen kotimaisen kielen opetus aloitettaisiin aiemmin ja opetustarjontaa lisättäisiin perusopetuksessa. Lisäksi opetuksen järjestäjä velvoitettaisiin aloittamaan kielenopetus, jos vähintään kymmenen oppilasta saman opetuksen järjestäjän kouluissa on valinnut kielen. Selvitykseen sisältyy myös lukiota, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä aikuiskoulutusta koskevia toimenpide-ehdotuksia sekä ehdotuksia, joilla vaikutetaan toisen kotimaisen kielen opiskelua koskeviin asenteisiin.

Opetushallitus on tänään julkaissut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta laaditun kansalliskielten opetusta koskevan selvityksen ja toimittanut sen ministeriölle.

Julkaisu

Kansalliskieliselvitys. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2011:7. Verkkojulkaisu.

Lisätietoja

Pääjohtaja Timo Lankinen, puh. 040 348 7154,
Hallintojohtaja Matti Lahtinen, puh. 040 348 7979,
Johtaja Johan Aura, puh. 040 348 7671,

 

Lähde: http://www.oph.fi