Suurta vaihtelua yhdeksäsluokkalaisten kirjoitustaidoissa

Opetushallitus arvioi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2010. Kokeeseen osallistui 2 601 otosoppilasta. Lukemisen ja kirjallisuuden tehtävissä oppilaat menestyivät keskimäärin tyydyttävästi. Kirjoitustaitojen taso tytöillä oli keskimäärin tyydyttävä, pojilla välttävä. Tyttöjen ja poikien kirjoitustaitojen suuret erot ovat säilyneet ennallaan aikaisempiin 9. luokan arviointeihin verrattuna.

Osaaminen oli samankaltaista maan eri osissa. Alueelliset erot olivat pienet, mutta koulujen välisen vaihtelun osuus tuloksista oli aikaisempaa suurempaa. Erityisesti oppilaiden kirjoitustaidot vaihtelivat huomattavasti kouluittain.

Koulukohtaisiin tuloksiin oli yhteyttä sillä, millainen oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen lähtötaso oli ollut 7. luokan alussa ja sillä, kuinka hyödyllistä ja tarpeellista oppiaineen opiskelu oli oppilaiden mielestä ollut kolmen viimeisen peruskouluvuoden aikana. Myös opetusryhmän koolla oli yhteyttä tuloksiin – ne olivat yleensä hieman parempia suuremmissa opetusryhmissä. Selityksenä tälle saattaa olla se, että eniten tukea tarvitsevia oppilaita on otoskouluissa voitu sijoittaa keskimääräistä pienempiin opetusryhmiin.

Osassa kouluja seurattiin myös sitä, miten samojen oppilaiden (N = 1 629) osaaminen oli kehittynyt 7.–9. luokan aikana. Osaaminen oli lisääntynyt viimeisten peruskouluvuosien aikana niillä osa-alueilla, joita opettajat olivat pitäneet opetuksen painopisteinä: kirjallisuus- ja tekstitietoon, tekstien tulkintaan ja lukemiseen liittyvissä tehtävissä.

Pysyviä äidinkielenopetuksen ongelmia ovat epätasaiset kirjoitustaidot. Esimerkiksi tekstien rakenteet eivät ole aina selkeitä. Myöskään taidot perustella mielipiteitä tai ottaa huomioon tekstin lukijaa eivät ole harjaantuneet riittävästi. Suurella osalla pojista kirjoitustaidot ovat jääneet yhdeksän peruskouluvuoden jälkeen välttävän tasoisiksi. Joka toisesta koulusta toisen asteen opintoihin näyttää pääsevän oppilasikäluokka, jolla on ollut mahdollisuus käytännössä laiminlyödä kirjoituksen perustekniikan opiskelu kielenhuollon osalta peruskouluvuosiensa aikana.

Arvosana-asteikon käyttö oppilaiden todistuksissa ei ole vastannut seuranta-arvioinnissa esiin tullutta osaamisen hajontaa. Oppilaiden todistusarvosanat eivät ole antaneet oikeaa kuvaa kirjoittamisen taitotasosta. Valtaosalla niistä oppilaista, joiden kirjoitustaidot osoittautuivat arvioinnin tehtävissä enintään välttävän tasoisiksi, oli ollut todistuksessa tyydyttävä, hyvä tai kiitettävä äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana.

Lisäksi oppilaiden todistuksiinsa saamat arvosanat ilmensivät järjestelmällisesti erilaista osaamisen tasoa eri kouluissa. Joka neljännen otoskoulun antamat arvosanat olivat keskimäärin yhtä numeroa korkeampia kuin vertailukouluissa tiedoiltaan ja taidoiltaan samantasoisille oppilaille annetut numerot. Oppilaiden osaamiseen perustuva yhdenvertaisuus ei pääse toteutumaan toisen asteen koulutukseen hakeuduttaessa, kun samat arvosanat 9. luokalla ilmentävät systemaattisesti erilaista perustietojen ja -taitojen tasoa eri kouluissa.

Monissa kouluissa pidettiin myönteisenä mahdollisuutta verrata koulun tulosta ja arvosanojen antamisen käytäntöä kansalliseen tasoon ja käyttää seuranta-arviointia välineenä opetuksen kehittämiseen.

Arvioinnin perusteella esitetään mm. sitä, että Opetushallitus tarkentaisi oppilasarviointia koskevia määräyksiä ja että äidinkielen opetuksessa, opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa paneuduttaisiin kirjoittamisen opetukseen ja oppiaineen oppilasarvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseen.
Julkaisut

Sen edestään löytää
Miten peruskoululaiset kirjoittavat?
Videomateriaalia tiedotustilaisuudesta

Tutkimuksen tulosten esittely (wmv)
Panelistien kommenttipuheenvuorot (wmv)
Lisätietoja Opetushallituksessa

Opetusneuvos Hannu-Pekka Lappalainen, puh. 040 348 7605,

Opetushallitus arvioi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2010. Kokeeseen osallistui 2 601 otosoppilasta. Lukemisen ja kirjallisuuden tehtävissä oppilaat menestyivät keskimäärin tyydyttävästi. Kirjoitustaitojen taso tytöillä oli keskimäärin tyydyttävä, pojilla välttävä. Tyttöjen ja poikien kirjoitustaitojen suuret erot ovat säilyneet ennallaan aikaisempiin 9. luokan arviointeihin verrattuna.