Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö odottaa yhä läpimurtoaan

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa on edelleen vähäistä käytettävissä oleviin mahdollisuuksiin nähden. Uusien ja tehokkaampien laitteiden lisäksi tarvitaan myös uudenlaista pedagogista ajattelua ja teknologiamyönteisempää asennetta.

Opetushallitus on tuoreessa tilannekatsauksessaan tarkastellut TVT:n vaikutuksia oppimistuloksiin, oppimiseen, opettamiseen ja opiskelumotivaatioon. Tilannekatsauksessa käsitellään myös laitekantaa, digitaalista oppimateriaalia, tietokonepohjaista arviointia, sosiaalista mediaa ja etäopetusta. Tarkastelu perustuu aiempiin tutkimuksiin ja tilastoihin.

Vaikka tutkimukset antavat TVT:n vaikutuksista ja hyödyistä osin ristiriitaisen kuvan, on sillä yleisesti ottaen havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. TVT on esimerkiksi parantanut oppimistuloksia ja antanut lisämotivaatiota sekä opettamiseen että oppimiseen. Tietokonepohjaisen arvioinnin (e-arviointi) lisääntyminen voi myös tehostaa opetusta, sillä se vähentää opettajan työn teknisiä ja manuaalisia vaiheita.

TVT:n myönteisiä vaikutuksia himmentävät kuitenkin siihen edelleen liittyvät negatiiviset tuntemukset. Ne näyttävät olevan yleisempiä juuri suomalaisten opettajien keskuudessa, verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.

TVT:n käyttö kouluissa on edelleen selvästi vähäisempää opetuskäytössä verrattuna hallintokäyttöön. Esteinä opetuskäytön lisäämiselle nähdään erityisesti opettajien aikapula, mutta myös puutteellinen osaaminen sekä teknisesti pätevän henkilöstön puute.

Suomessa digitaalisen oppimateriaalin tarjonta on ollut vähäistä verrattuna muihin pienenkielialueen maihin. Ongelma on myös TVT:n käyttöön liittyvä eriytymiskehitys laitekannassa ja opetuskäytön laajuudessa niin kuntien kuin koulujenkin välillä.

Kaiken kaikkiaan TVT:n vahvistaminen opetuskäytössä edellyttää pedagogisten ja didaktisten toimintatapojen kehittämistä ja levittämistä. Tieto- ja viestintätekniikan mielekäs pedagoginen opetuskäyttö on myös tasa-arvokysymys. Jokaisella on oltava oikeus oppia tasa-arvoisesti TVT:n perustiedot ja -osaaminen perusopetuksen aikana tulevaa työelämää ja jatko-opintoja varten.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Kari Nyyssölä 040 348 7819, 
Erityisasiantuntija Riku Honkasalo 040 348 7190,
Opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä 040 348 7702,

Opetushallituksen julkaisu:
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä – Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt. Tilannekatsaus toukokuu 2011. Muistiot 2011:2.

 

Lähde:www.oph.fi