Norjan tragedian käsittely kouluissa

Opetushallitus pitää tärkeänä, että Norjan tapahtumia käsitellään tarvittaessa paikallisesti sovittavalla tavalla, oppilaiden turvallisuuden tunnetta vahvistaen.

Koulujen alkaessa Norjan tragediasta on kulunut kolmisen viikkoa. Tapahtuma on herättänyt paljon myötätuntoa ja asiaan liittyvää pohdintaa myös lasten ja nuorten keskuudessa. Kunnissa ja kouluissa linjataan yhdessä, miten asiaa oppilaitten kanssa mahdollisesti käsitellään. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden ikäkausi ja oma tarve käsitellä asiaa, oppilailta itseltään tulevat kysymykset sekä käsittelyn asettuminen luonteviin opiskeluyhteyksiin. Keskeistä on oppilaiden turvallisuuden tunteen vahvistaminen; osalla oppilaista saattaa olla tarvetta myös oppilashuollon henkilöstön tarjoamaan tukeen.

Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että esiopetuksessa ja kaikissa perusopetusta antavissa kouluissa siirrytään 1.8.2011 lukien noudattamaan 2.12.2010 (esiopetus) ja 29.10.2010 (perusopetus) vahvistettuja opetussuunnitelman perusteita. Esi- ja perusopetuksen perusteet uudistettiin lainsäädännön muutosten mukaisesti erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tukea käsittelevien lukujen osalta. Nämä luvut ohjaavat nyt aiempaa tarkemmin myös kouluissa toteutettavaa kriisityötä ja auttavat toimimaan yhdessä pohdittujen linjausten mukaisesti.

Kouluilla on suuri merkitys ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja tuen antamisessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä. Kaikkien oppiaineiden yhteistyönä ja aihekokonaisuuksien opetuksessa on mahdollista vahvistaa muun muassa vastuullisuuden ja yhdessä toimimisen taitoja sekä oppilaiden mediataitoja ja valmiuksia kohdata internetin haasteita. Yhteistyö kotien kanssa on tässä erityisen tärkeää.

Materiaalia koulujen kriisityön tueksi Opetushallituksen sivuilla:

Muualla tapahtuneen kriisin käsittely
Kriisitilanteisiin varautuminen
Oppilas- ja opiskelijahuollon sivut EDU.fissä

THL:n tuottamaa materiaalia traumaattisten tilanteiden käsittelyyn kouluissa ja oppilaitoksissa