oppimisen tuki

OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI

Jokaisella oppilaalla ON OIKEUS LÄHIKOULUUN, TASOKKAASEEN PERUSOPETUKSEEN JA RIITTÄVÄÄN, OIKEA-AIKAISEEN TUKEEN:

TUEN PORTAAT:

A. YLEINEN TUKI tarkoittaa kaikille kuuluvia tukitoimia kuten tehtävien eriyttämistä luokassa, tukiopetusta, luokka-avustajaa tarvittaessa, läksytukea, joustavia ryhmittelyjä, koulun kerhoja, jakotunteja tai samanaikaisopetusta, jossa useampi aikuinen työskentelee tiiminä samojen oppilaiden kanssa

B. TEHOSTETTU TUKI tarkoittaa sitä, että yleiset, toteutuneet tukitoimet eivät riitä ja oppilas jatkuvasti kuormittuu yleisopetuksessa. Luokan- / aineenopettaja / erityisopettaja tekevät oppilaan edistymisestä pedagogisen arvion. Sen pohjalta laaditaan hekilökohtainen oppimissuunnitelma HOPS, jossa määritellään tuen tarve ja opetusjärjestelyt (haasteelliset oppiaineet, tuntimäärät, ryhmät ja opetustilat sekä arvioidaan tuen vaikuttavuutta. Huoltajaa kuullaan ja huoltajan suostumus on toivottavaa. Asiasta tiedotetaan oppilashuoltotyöryhmässä.

C. ERITYISEEN TUKEEN päädytään, jos toteutuneista tukitoimista huolimatta oppiminen ei edisty. Oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys, jonka tukena usein on lääkärin tai koulupsykologin lausunto oppilaan kehityksestä ja oppimisedellytyksistä. Pedagoginen selvitys on laaja, moniammatillinen kuvaus, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös tietyn/tiettyjen oppiaineiden yksilöllistämisestä. Selvitys voidaan tehdä myös haastavan käytöksen tai sopeutumattomuuden vuoksi. Pedagogisen selvityksen pohjalta vastaavat opettajat ja erityisopettaja laativat yhdessä henkilökohtaista opetusta koskevan suunnitelman HOJKS. Alkuopetuksesssa HOJKS tehdään vain pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja aina toisen ja kuudennen luokan keväällä. Huoltajaa kuullaan ja erityisesti vanhemmat oppilaat pyritään osallistamaan ja sitouttamaan heitä itseään koskeviin päätöksiin. Erityisen tuen päätöksissä konsultoidaan myös koulun oppilashuoltotyöryhmää. Päätöksen tekee koulun rehtori kaikkia asianosaisia kuultuaan. Yksilöllistetyn oppilaan arvioinnissa huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet, rajatut oppisisällöt ja työskentelytavat. Todistusarvosanoissa näkyy tähtimerkintä *.

ALOITTEEN tuen tarpeesta voi tehdä opettaja, huoltaja tai oppilas itse. Tukitoimien vaikuttavuutta arvioidaan, seurataan ja dokumentoidaan kaikilla tuen portailla.

TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA on mahdollista saada sekä yksilöopetuksena että pienryhmässä. Opetuksesta vastaavat erityisopettajat. Yleistä tukea antavat KAIKKI OPETTAJAT. Tukitoimet ovat kiinteä osa laadukasta perusopetusta. Opetuksen yleistavoitteet ja keskeiset sisällöt noudattavat yleisopetuksen sisältöjä. Opetusmenetelmissä ja oppimiseen käytettävässä ajassa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset edellytykset ja voimavarat. Myös erityisen tuen piirissä olevan oppilaan tavoitteena on oppivelvollisuuden suorittaminen, jatko-opintomahdollisuudet ja täysipainoinen, oma elämänpolku.


MUISTATHAN, ETTÄ PIENRYHMÄ TAI TUKIOPETUS EI OLE PAIKKA  MINNE JOUDUTAAN  VAAN MINNE TARVITTAESSA PÄÄSTÄÄN !

VALOISAA KOULUVUOTTA KAiKiLLE…….. LET’s   SMiLE!