Oppilashuolto

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuollolla tuetaan lasten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Siihen sisältyvät mm. erityisopetus, terveydenhuolto, kouluruokailu ja koulumatkat.

Rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, terveydenhoitaja, palveluohjaaja ja koulukuraattori muodostavat ydinryhmän koulun oppilashuoltoryhmässä. Ryhmää täydentää koulupsykologi. Ryhmän tehtävänä on olla tukijana opettajalle ja oppilaalle sekä hänen perheelleen ongelmatapauksissa. Vanhemmat, opettaja ja oppilas voivat ottaa yhteyttä työryhmän jäseniin ja tuoda esille yhdessä käsiteltäviä asioita. Oppilashuoltoryhmä edesauttaa oppilasta ja hänen perhettään eri viranomaisten (mm. perhepalvelukeskus, lasten psykiatrinen poli, sosiaalitoimi) tukipalvelujen piiriin.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa.

 

PERHEPALVELUKESKUS (ent. Kasvatus- ja perheneuvola)

Pihlajavedentie 4

ajanvaraus puh. 044- 417 28 41

Voitte kääntyä luottamuksellisesti perhepalvelukeskuksen puoleen esim. jos oppilaalla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, kiusaamisongelma tai kouluhaluttomuutta. Perhe voi itse varata ajan. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

 

KOULUKURAATTORI JA PALVELUOHJAAJA

Kuraattori ja palveluohjaaja ovat oppilaita varten ja osa oppilashuoltoa.

Työn tavoitteena on auttaa oppilasta koulunkäyntiin ja muuhunkin elämään liittyvissä asioissa.  Samalla yhteistyössä vanhempien/huoltajien ja opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa kuraattorin ja palveluohjaajan työ on tukemassa yhteistä kasvatustyötä.  Heidän kauttaan on saavutettavissa useita yhteistyötahoja koulun ulkopuolelta oppilaiden ja kotiväen auttamiseksi.

Kuraattorille voi jättää viestin tai mielipiteen oppilasasioista mihin aikaan vuorokaudesta tahansa puhelinnumeroon: 044-417 54561.  Ainoastaan koulukuraattori voi kuunnella viestit. Sähköpostilla: mari.käpykangas@savonlinna.fi

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologin työn tavoitteena on antaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, jolla 1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä 2) tuetaan lapsen/nuoren oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koulupsykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. Koulupsykologin tehtävänkuvaan kuuluu konsultaatiota ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä jonkin verran suoraa asiakastyötä ja yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Koulupsykologi noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita.

- Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja – työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä joko henkilökohtaisesti tai luokanopettajan/erityisopettajan välityksellä niin oppilaat kuin heidän vanhempansakin.

Tällaisia luokka-asteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:
- vaikeudet oppimisessa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat, matemaattiset vaikeudet tai tarkkaavuuden ja keskittymisen työläys
- erilaiset oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat kuten ahdistuneisuus tai mielialan alavireisyys

Yhteyttä koulupsykologiin voi ottaa wilman kautta, puhelimitse ja jättämällä tarvittaessa soittopyynnön vastaajaan. Puhelinaika on perjantaisin klo 10-11.30.

Koulupsykologi Niina Finell
puh. 044 – 417 4214
niina.finell@savonlinna.fi

Postiosoite: Kaupungintalo/sivistysvirasto
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna