Tuki- ja erityisopetus

TUKIOPETUS

Tukiopetusta annetaan tukea tarvitseville. Tuen tarve liittyy usein erilaisiin oppimisvaikeuksiin. Tukiopetus on luonteeltaan ennakoivaa ja siinä pyritään vahvistamaan oppilaan omia oppimisstrategioita ja luomaan uusia taitoja helpottamaan oppimista.

Tukiopetusta ei anneta matkojen tai muiden vastaavien poissaolojen vuoksi. Oppilaan ollessa poissa koulusta muun kuin sairauden vuoksi, on huoltajilla vastuu oppilaan oppimisesta opettajan antamien ohjeiden ja tuen avulla.

Koulussamme on varattu lukuvuonna 2018-2019 yksi tukiopetustunti joka viikolle. Tukiopetusta pidetään tarvittaessa ja sitä pitävät luokanopettaja Kari Niittymäki ja Netta Uotinen-Heinonen maanantaina klo 12.30-13.30. Tukiopetusta järjestetään myös joustavasti muina aikoina.

Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat tehdään tarvittaessa.

 

ERITYISOPETUS

Erityisopettaja Kirsi Huopainen on koulussa yhtenä päivänä viikossa, torstaisin. Puhelinnumero on 044 417 5094

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan oppilaalle tarjoamaa tukea koulutuntien aikana joko yksilöllisesti tai pienryhmässä, tilapäisesti tai pysyvänä opetusjärjestelynä. Erityisopetusta voidaan antaa myös muun opetuksen lomassa samanaikaisopetuksena, jolloin erityisopettaja on luokanopettajan mukana luokassa tai toisessa tilassa tekemässä samoja tehtäviä, joita luokassa tehdään.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja auttaa perustaitojen sekä tietojen omaksumisessa. Osa-aikainen erityisopetus sisältää mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja englannin kielen oppimisen tukemista sekä puheopetusta. Puheopetusta annetaan pääasiassa vain alkuopetuksessa niille oppilaille, joiden huoltajat haluavat opetusta ja sitoutuvat myös kotiharjoitteluun.

Luokanopettaja ja erityisopettaja yhdessä määrittelevät kunkin oppilaan erityisopetuksen tarpeen yksilöllisesti ja opetus pyritään järjestämään oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Myös vanhemmat tai oppilas itse voivat tehdä aloitteen erityisopetuksen saamiseen.

Erityisopettaja tutustuu jokaiseen koulutulokkaaseen mahdollisuuksien mukaan jo esiopetuksessa, kuitenkin viimeistään heti 1. luokan alkusyksyn aikana. Tällöin kartoitetaan oppilaiden mahdolliset puheopetustarpeet ja ennaltaehkäisevän erityisopetuksen tarve. Erityisopettaja seuraa oppilaiden koulunkäyntiä ja on luokanopettajan mukana oppilaiden siirtymävaiheissa (esikoulusta kouluun, alakoulusta yläkouluun).

Erityisopettaja tukee erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja on mukana opetusjärjestelyiden suunnittelussa ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnassa.

Erityisopettaja osallistuu oppilashuoltotyöhön. Hän on opetushenkilöstön tukena suunnittelemassa oppimisvaikeuslasten ja niiden lasten, joilla on muita oppimisen esteitä, opetusta ja tarvittavia tukitoimia.