Ajankohtaista- tiedotteita

11.8.2021 aloittavat koulun uusina työntekijöinä päätoiminen tuntiopetta Milka Voutilainen ja koulunkäynninohjaajana Kimmo Salmenoja

 

 

Järjestyssääntöjä on käyty läpi oppilaiden kanssa, mutta olisi hyvä, että perehtyisitte sääntöihin vielä yhdessä lastenne kanssa. Pelisääntöjen kertaaminen säännöllisin väliajoin ei ole huono asia.

 

Allekirjoittanut vastaa mahdollisiin sääntöjä koskeviin kysymyksiin.

 

Mika Partanen

Koulunjohtaja

 

*****************************************************************************************

 

KALLISLAHDEN  KOULUN  JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Perusopetuslain ja perusopetusasetuksen lisäksi koulun toimintaa ohjaavat järjestyssäännöt. Niissäkin asioissa, joista säännöissä ei määrätä, noudatetaan henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä hyviä tapoja.

 

1. KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä. Koulutaksissa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita. Pyörällä koulumatkoja kuljettaessa tulee käyttää kypärää. Koulumatkojen kulkeminen pyöräillen on sallittua kolmannesta luokasta alkaen.

 

Polkupyöriä säilytetään omilla parkkipaikoillaan. Niiden käyttäminen koulupäivän aikana on pääsääntöisesti kielletty.

 

2. KOULUALUE

Koulun alue on koulun kiinteistö ja siihen liittyvät piha-alueet.

 

Autojen parkkipaikoilla oleskelu välituntisin on kielletty.

 

Koulualueelta poistuminen on kouluaikana kielletty. Oppilas saa poistua koulualueelta vain muualla pidettävien oppituntien ja vierailujen vuoksi tai saatuaan opettajalta luvan poistumiseen.

 

Vakuutus ei korvaa ruokatuntien, välituntien aikana sattuneita tapaturmia, mikäli oppilas poistuu koulualueelta ilman lupaa. Koulun vakuutus ei ole voimassa, mikäli oppilas hoitaa omia asioitaan koulun ulkopuolella (esim. hammashoidossa käynti).

 

3. KOULUAIKA

Kouluaikaa on työjärjestykseen merkitty koulupäivä ja koulun ulkopuolella tapahtuva opetus (mm. retket ja opintokäynnit). Työjärjestyspoikkeamista tiedotetaan erikseen. Kallislahden koulun ovet pidetään avoimena klo 7.45-15.00. Muuna aikana sisäänpääsystä tulee sopia rehtorin kanssa.

 

4. OPPITUNNIT

1. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan työjärjestystä.

2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.

3. Oppilaan tulee saapua oppitunnille ajoissa.

4. Takit ja päähineet jätetään oppituntien ajaksi naulakkoon. Kengät jätetään siististi luokan ulkopuolelle. Pukeutumisen tulee olla hyvien tapojen mukaista.

5. Oppilaalla tulee olla oppitunnilla tarvittavat työvälineet (oppikirjat, muistiinpanovälineet, laskimet ym.) mukanaan. Työvälineet otetaan oppitunnin alussa esille ilman eri kehotusta.

6. Kouluyhteisön jäsenen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 § 2 mom.). Tämä tarkoittaa, että oppitunnille tultaessa tulee olla kotitehtävät tehtynä, tuntityöskentelyä ei saa häiritä ja kielenkäytön tulee olla asiallista.

 

5. VÄLITUNNIT

Koulupäivän alkua odotetaan ulkona, ellei pakkasraja (-20 C) ylity.

Välitunnit vietetään ulkona, ellei edellä mainittu pakkasraja ylity. Myös kovalla sateella välitunnit vietetään sisällä. Päätöksen sisällä olemisesta tekee rehtori.

 

Välitunneille siirrytään viivyttelemättä. Ulkoilua varten pukeudutaan sään mukaisesti. Asiaton oleskelu sisällä kielletty.

 

6. RUOKAILU

Koulupäivään sisältyy monipuolinen ateria. Oppilaita ohjataan monipuoliseen ja terveelliseen ravinnonsaantiin.

Ruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja sekä henkilökunnan antamia ohjeita. Ruokailua edeltävän oppitunnin opettaja valvovat ryhmänsä ruokailun. Ruokailun jälkeen siirrytään viivyttelemättä ulos välitunnin viettoon välituntivalvojan luvalla.

 

7. POISSAOLOT

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneilta tai koulun tilaisuuksista voi olla poissa sairauden takia tai saatuaan etukäteen luvan poissaoloon. Lupaa 1-3 päivän poissaoloon anotaan luokanopettajalta tai luokanvalvojalta. Rehtorilta anotaan yli kolme päivää kestävää vapautusta koulutyöstä.

 

Sairauspoissaolot tulee huoltajan ilmoittaa päivittäin tai toimittaa tarvittaessa lääkärintodistus. Poissaoloselvitys tehdään luokanopettajalle/luokanvalvojalle.

 

Poissaolojen aikana opetetut asiat oppilas joutuu opiskelemaan kouluajan ulkopuolella. Oppilaalla on velvollisuus ottaa selville poissaolon aikana annetut kotitehtävät.

 

 

8. SIISTEYS JA HUOLELLISUUS

Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen huolehtimaan koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Mikäli oppilas syyllistyy koulun ja sen ympäristön likaamiseen, hän joutuu siivoamaan jälkensä henkilökunnan valvonnassa ja ohjauksessa. Oppilas on velvollinen korvaamaan mahdolliset siistimisestä aiheutuneet kulut.

 

Mikäli oppilas turmelee tai hävittää hänelle annetun oppikirjan tai muun oppimateriaalin, tulee hänen korvata se joko rahallisesti tai hankkimalla vastaava materiaali tilalle.

 

Korvausvelvollisuus syntyy myös muusta koulun omaisuuden tai kouluyhteisön jäsenen omaisuuden turmelemisesta. Törkeästä ilkivallasta ilmoitetaan poliisille.

 

9. TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Perusopetuslain 29§:n mukaan jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämä tarkoittaa, että kiellettyä koulussa on toisten kiusaaminen, liian rajut ja vaaralliset leikit sekä huono käyttäytyminen, kuten sylkeminen, töniminen, nimittely sekä irrallisten esineiden, kuten lumipallojen, käpyjen tai kivien heitteleminen. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus henkiseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen.

 

10. PÄIHTEET JA TUPAKKA

Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena kouluaikana, koulun alueella, koulumatkalla eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai retkillä. Hän ei saa myöskään pitää hallussaan päihdyttäviä aineita. (Alkoholilaki 34 §)

 

Tupakointi ja nuuskaaminen koulussa ja koulualueella on kielletty. Oppilas ei saa tuoda kouluun tupakkavalmisteita tai tupakointivälineitä eikä käyttää niitä. Oppilaiden tupakointi on kielletty myös koulun järjestämillä retkillä. (Tupakkalaki 11 §)

 

Energiajuomien tuominen kouluun ja niiden nauttiminen kouluaikana on kielletty.

 

11. ELEKTRONISET LAITTEET

Matkapuhelimet ja musiikinkuuntelulaitteet pidetään oppituntien ja ruokailun ajan äänettöminä ja poissa näkyvistä. Kuvaaminen ja äänittäminen matkapuhelimella on kiellettyä koko koulupäivän ajan.

 

Koetilanteessa matkapuhelinta ei käytetä apuvälineenä.

 

Mikäli matkapuhelimen käytöstä aiheutuu häiriötä, se otetaan työpäivän ajaksi luokanopettajan  säilytettäväksi. Mikäli häiritsevä toiminta toistuu, matkapuhelin otetaan säilytettäväksi rehtorille ja luovutetaan huoltajalle.

 

12. KOULUN ASIAKIRJAT

Kouluun liittyviä asiakirjoja ovat esimerkiksi oppilasilmoitukset, poissaoloselvitykset, lupa-anomukset poissaoloon, erilaiset ilmoitukset, kirjalliset kokeet ja todistukset. Asiakirjoihin tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Asiakirjan ja allekirjoituksen väärentäminen on rikoslain mukaan rangaistava teko (Rikoslaki 16. luku 8§; 33. luku 1§). Tämä koskee myös sähköisiä asiakirjoja (mm. Wilma-järjestelmä).

 

Koulun asiakirjojen salassapidosta noudatetaan, mitä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta asiakirjojen salassapidosta säädetään.

 

13. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Oppilaat saavat julkaista ja levittää hyvien tapojen mukaisia painotuotteita ja tiedotteita, mikäli se ei haittaa koulun toimintaa. Yleisiin poliittisiin vaaleihin liittyvää aineistoa ei koulussa kuitenkaan saa levittää.

Muusta kuin opetukseen liittyvän materiaalin kiinnittämisestä koulun seinille tai ilmoitustaululle on neuvoteltava rehtorin tai opettajan kanssa

14. SÄÄNTÖRIKKOMUKSET

“Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

 

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

 

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.” (Perusopetuslaki 36 §, 36b § )

 

Sääntörikkomukset ja rangaistukset kirjataan ja niistä tiedotetaan huoltajalle. Määrätty jälki-istunto on istuttava rangaistuksen antajan määräämänä päivänä. Jälki-istunnon laiminlyöminen on rangaistava teko. Mikäli oppilaan osallistuminen opetukseen evätään kesken koulupäivän, asiasta tiedotetaan oppilaan huoltajalle, joka noutaa oppilaan koululta.

 

 

KALLISLAHDEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaaminen kaikille koulussa työskenteleville. Koulussamme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä:

 

Hyvät tavat

-Tervehdin ja puhun kohteliaasti, en kiroile.

-Noudatan hyviä pöytätapoja ruokalassa.

-Pukeudun asiallisesti. En pidä päähinettä sisällä.

-Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta. En käy toiseen käsiksi enkä heittele esineitä toisia päin.

-Kunnioitan toisen henkistä koskemattomuutta. En hauku enkä nimittele ketään.

-En vahingoita koulun tai koulussa työskentelevän omaisuutta.

-Huolehdin ympäristön siisteydestä. Lajittelen jätteet oikeisiin roskakoreihin enkä jätä jälkiäni siivoamatta.

-Pidän kännykän äänettömänä ja pois näkyvistä oppitunnin ajan. En kuvaa enkä äänitä kännykällä koulupäivän aikana.

 

Oppitunnit

-Saavun ajoissa oppitunnille.

-Jätän päällysvaatteet naulakkoon ja kengät luokan ulkopuolelle.

-Minulla on läksyt tehtynä ja tarvittavat välineet mukana.

-Osallistun työskentelyyn enkä häiritse muiden opiskelua.

 

Välitunnit

-Siirryn viivyttelemättä ulos välitunnin viettoon.

-Poistun koulualueelta vain opettajan luvalla.