PreviousNext

Kestävän kehityksen ohjelma

YHTEENVETOA SUUNNITTELUPÄIVÄN IDEOINNISTA YHTEISIKSI TEEMA 2015

**********************************************************************************************

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävän kehityksen eli ”keken” päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Koulun tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua kestävään elämäntapaan. Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea.

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

 • Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla
 • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

http://www.koulujaymparisto.fi/

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA KELLARPELLON KOULUSSA

TAVOITTEENA
on ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Yhdessä sovitut toimenpiteet pyritään saamaan osaksi jokaisen arkipäivää koulussa ja kotona.

TOIMENPITEET KOULUSSA: vastuuhenkilöt
BIOJÄTE
vähennetään  biojätteen määrää, otan vain sen,
minkä syön
oppilaat / henkilökunta
PAPERIT
vähennetään kopioiden määrää henkilökunta
käytetään kaksipuoleisia monisteita henkilökunta
tavoitteena mahdollisimman pitkälle paperiton viestintä, ohjataan myös huoltajia käyttämään koulun kotisivustoa henkilökunta
omien kulutustottumusten tarkastelu; tarvitsenko tämän tulosteen? henkilökunta
suttupaperina ei käytetä puhdasta monistus- tai piirustuspaperia oppilaat / henkilökunta
ENERGIANSÄÄSTÖ
sammutan valot luokasta, käytäviltä päivän päätteeksi henkilökunta / luokkajärjestäjät
suljen ikkunat ja ovet lähtiessäni henkilökunta / luokkajärjestäjät
jos tuuletan, tuuletan energiatehokkaasti (nopea, kunnon tuuletus) henkilökunta / luokkajärjestäjät
vettä käytetään kohtuudella käsipesussa, suihkuissa, tarvikkeiden huoltamisessa oppilaat / henkilökunta
MATERIAALI
kierrätetään käyttökelpoinen materiaali; oppikirjat, opettajan materiaalit yhteiskäyttöön henkilökunta /oppilaat (esim. kirjojen käyttö)
käytetään kierrätysmateriaaleja luovasti opetuksessa henkilökunta
materiaalin valinnassa ja hankinnoissa otetaan huomio ekologisuus henkilökunta
kaikkia koulutarvikkeita ei jaeta uutena vuosittain, esim. värikynien ja väriliitujen käyttöikä on pidempi kuin yksi lukuvuosi. Luokissa suositaan esim. yhteiskäytössä olevia värejä. oppilaat
koululle hankitaan tuotteita, joiden huolto ja varaosa-saatavuus on varmistettu henkilökunta
JÄTTEIDEN LAJITTELU, luokissa, muualla koulussa
paperi oppilaat / henkilökunta
pahvi, kartonki  luokkiin varataan näille erilliset keräys astiat oppilaat / henkilökunta
sekajäte oppilaat / henkilökunta
biojäte oppilaat / henkilökunta
ongelmajäte – toimitetaan keräyspisteisiin henkilökunta
MUUTA
Tavarat palautetaan omille paikoilleen niin, että ne ovat jokaisen käytettävissä. oppilaat / henkilökunta
Kaikki koulun tietokoneet sammutetaan yöksi. oppilaat / henkilökunta
Oppilaita ohjataan kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräillen, pidemmistä matkoista kimppakyydeillä. huoltajat
Joka lukuvuosi pidetään liikenneturvallisuusviikko (liikennekäyttäytyminen, polkupyörälisenssi 2. lk:n keväällä) opettajat / kummioppilaat
Piha kunnostetaan turvalliseksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi leikki- ja liikuntapaikaksi oppilaskunta / koulu / vanhempainyhdistys
OPPILAIDEN HYVINVOINTI
Koulu on mukana KiVa – koulu toiminnassa henkilökunta / KiVa-tiimi
Toimiva oppilashuolto henkilökunta / OHR / ulkopuoliset asiantuntijat
HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI
Hyvinvointi-kysely; mikä estää / edistäisi hyvinvointia meidän koulussamme henkilökunta / Kehry

 

Erityistä lukuvuodelle 2011-12: vastuuhenkilöt seuranta (mittarit)
Tavoitteena on pienentää biojätteen määrää lukuvuoden aikana. Mittaustulokset merkitään diagrammeina kaikkien näkyville. oppilaat biojätteen määrä, diagrammeiksi
Sekä koulun sisäinen että ulkoinen viestintä pyritään toteuttamaan pääasiassa sähköisesti. Huoltajille on tehty kysely, jonka perusteella paperiset viestit lähtevät vain sitä toivoneisiin koteihin. Tavoitteena on pienentää paperin kulutusta. Tulokset näkyvät koulun monistuspaperin kulutuksessa, jota voidaan seurata paperihankintojen kustannuksissa. henkilökunta kustannukset paperihankinnoissa, monistuksissa (koulusihteeri)
Liikunnan lisääminen esim. välituntiliikunta, retket, koulumatkaliikunta oppilaat, henkilökunta, huoltajat - liikuntavälitunnit ma ja to
- retket lähiympäristöön liikkuen
- huoltajat koulumatkojen osalta à oppilaat kirjaavat koulumatkojen kulkemisen taulukkoon
Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelman em. energiansäästötoimenpiteisiin – koko kaupungin KETSin hengessä oppilaat, henkilökunta, koulutiloja käyttävät ulkopuoliset tahot Toimitilapalvelun kuukausittaiset raportit energiankulutuksesta

 

SEURANTA

* Jokaisessa luokassa määritellään luokkajärjestäjät / käytäväjärjestäjät

* Koulun kehittämisryhmä seuraa ja arvioi ohjelman toteutumista

* Ohjelman toteutumista arvioidaan yhdessä vuosittain keväällä.

* Lukuvuosisuunnitelman päivittämisen yhteydessä päivitetään myös Keke – ohjelma ja määritellään erityiset tavoitteet lukuvuodelle.

* Ohjelma saatetaan myös huoltajien ja koulutiloja käyttävien ulkopuolisten tahojen tietoon.

Oheisen linkin takana on lukuvuoden 2011 energiankulutuksen yhteenvetokaavio.

Energiankulutus 2011