Oppilaskunta

Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu -hanke

Opetusministeriön tutkimusten mukaan suomalainen koululainen on kyllä tietävä ja taitava, mutta pohjoismaisiin tovereihinsa verrattuna passiivinen kansalaisenalku. Lasten ja nuorten osallistuminen koulun toimintaan on Suomessa ollut perinteisesti hyvin vähäistä.
Aktiiviseksi kansalaiseksi voi kuitenkin kasvaa, oppia ja harjaantua, mutta vain toiminnan ja osallistumisen kautta. Lapsille onkin luotava tilaisuuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Näitä tilaisuuksia tarjoutuu nyt, kun Opetusministeriön määräyksestä ja ohjeistuksella olemme aloittaneet koulussamme oppilaskuntatoiminnan.
Oppilaskuntoiminnan ideana on kasvattaa kansalaisista aktiivisia opettamalla heille demokraattisen toiminnan muotoja jo ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaisesta luokasta on valittu kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen äänestämällä.
Luokan edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä luokasta hallituksen kokoukseen ja kokouksesta takaisin luokkaan. Edustajien joukosta valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Oppilaskunnan hallituksen ohjaavina opettajina toimivat tänä vuonna Mari Pesonen ja Vesa Konttinen.
Kokouksissa käsitellään oppilaiden ehdotuksia esim. kouluyhteisön parantamiseksi ja yhteisiksi hankkeiksi.

Toiminnan tavoitteena heti alkuun on saada toteutettua jokin lapsista lähtöisin oleva, konkreettinen asia.
Lasten ottaminen mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon avaa taatusti uusia näkökulmia ja parantaa vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä sekä – toivottavasti – aiheuttaa ”positiivista riippuvuutta” yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.