Slide1
SLIDE1
PreviousNext

oppimisen kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleinen tuki tarkoittaa kaikille oppilaille annettavaa tukea. Yleisessä tuessa painottuvat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, oppimista tukevat materiaalit ja välineet, yhteistyö huoltajien kanssa. Myös osa-aikainen erityisopetus kuuluu yleiseen tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostetusta tuesta päätetään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Se on pitkäjänteisempää, suunnitelmallisempaa ja yleensä monipuolisempaa kuin kaikille tarkoitettu yleinen tuki. Tehostetussa tuessa painottuvat yleisen tuen painotusten lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus, sekä ohjaus- ja tukipalvelut (esim. samanaikaisopetus ja oppilaanohjaus ). Tehostettua tukea varten tehdään oppimissuunnitelma, jossa kuvataan konkreettinen tuki. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja siinä korostuu myös huoltajien antama tuki.

Erityinen tuki

Erityinen tuki on “vahvempaa” kuin tehostettu tuki. Usein siihen liittyy yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistäminen. Oppiaine yksilöllistetään silloin kun oppilas ei selviydy tehostetun tuen tukitoiminkaan ko. oppiaineen minimitavoitteista (arvosana 5). Oppiaineen yksilöllistäminen tarkoittaa sitä, että oppilaalle laaditaan ko. oppiaineessa yksilölliset tavoitteet ja hänen kurssinsa arvioidaan ko. tavoitteisiin nähden. Todistuksessa oppiaineen yksilöllistäminen näkyy tähtenä arvosanan perässä.

Erityistä tukea varten laaditaan pedagoginen selvitys. Ennen erityisen tuen aloittamista kuullaan huoltajia ja oppilasta hänen kehitystasolleen sopivalla tavalla. Pedagogisen selvityksen laadinnan vastuu on oppilaskohtaisella, erikseen sovittavalla työryhmällä. Pedagogiseen selvitykseen perustuen rehtori tekee päätöksen erityisen tuen aloittamisesta. Kun erityisen tuen päätös on tehty, laaditaan oppilaalle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tuen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain ja erityisesti 2.-luokan keväällä ja 5.-luokan keväällä.

Pääsääntöisesti portaalta toiselle pitää edetä järjestyksessä. Erityisen tuen piiriin siis siirrytään tehostetun tuen kautta ja jos erityinen tuki todetaan tarpeettomaksi oppilas siirretään tehostettuun tukeen. Kuitenkin päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, jos se on oppilaan edun mukaista. Tämä edellyttää psykologista tai lääketieeteellistä arviota.