Slide1
SLIDE1
PreviousNext

oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä (alaluokat 1-6)

Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä oppilas­huoltoryhmässä.

Oppilashuoltoryhmä arvioi säännöllisesti kunkin luokan tilannetta ja huolehtii yksittäisten oppilaiden koulunkäynnin tukitoimista. Oppilaan ja koulun työntekijän lisäksi myös huoltaja voi tuoda asian oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi.

Oppilashuoltoryhmä tekee yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluiden kanssa. Yksittäistä oppilasta koskeva oppilashuoltotyö kirjataan perusopetuslainsäädännön mukaisesti. Nämä kirjaamiset ja yksittäistä oppilasta koskevat pedagogiset asiakirjat ym. asiakirjat muodostavat oppilashuollon rekisterin ja ovat salassa pidettäviä.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa  ja aina tarpeen vaatiessa. Rehtori toimii oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana ja on viime kädessä vastuussa oppilashuoltoryhmän toimista.

Ryhmän pysyväisjäseniä ovat rehtorilaaja-alainen erityisopettajakouluterveydenhoitaja ja koulutyöntukihenkilö. Mahdollisuuksien mukaan konsultoidaan koulupsykologia, koululääkäriä, sosiaalitoimen työntekijöitä ja/tai muita oppilaan hyvinvoinnin kannalta keskeisiä toimijoita. Oppilaan/luokan asioita käsiteltäessä oma luokanopettajaosallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan.

 

Oppilashuoltoryhmä (yläuokat 7-9)

Laajasti ottaen oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koulumme oppilashuollosta vastaa viikottain kokoontuva oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulutyön tukihenkilö, opinto-ohjaaja ja kouluterveydenhoitaja.

Ryhmää täydentävät kerran kuussa myös sosiaalityöntekijät ja koulupsykologi sekä tarvittaessa koululääkäri.

Ryhmä työskentelee oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa.