Säännöt

LOUHEN KOULUN SÄÄNNÖT (uusittu ja päivitetty toukokuussa 2016)

1. Sääntöjen tarkoitus

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Tavoitteet.

Totutetaan oppilaat vastuuseen ja toisten huomioimiseen.

Opitaan toimintakykyisiksi kouluyhteisön jäseniksi ja yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Oppilaalla on velvollisuus edistää omalla käyttäytymisellään em. asioiden toteutumista koulussa.

Jokaisen oppilaan velvollisuus on tutustua koulumme järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä.

Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

3. Koulualue ja kouluaika

Koulualueena pidetään koko tonttia pihoineen ja urheilukenttineen sekä puistoalueineen. Uusien oppilaiden kanssa käydään katsomassa koulualueen rajat.

Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukaiset oppitunnit, koulumatkat ja muu työsuunnitelman mukainen koulutyö.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Jos oppilaiden ikä, kehitystaso, opetettava aine, opetuksessa käytettävä työtapa tai jokin muu syy antaa aihetta, voidaan opetukseen käytettävä aika järjestää toisinkin.

Välitunnit oppilaat viettävät pääsääntöisesti ulkona. Välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti. Ulos mennään viivyttelemättä ja sisälle tullaan kellon soitua. Ulkoiluvaatteet jätetään siististi naulakoihin ja kengät naulakoiden alla oleviin telineisiin hyvään järjestykseen.

Sisällä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Käytävissä kuljetaan kävellen. Sisätiloissa suositellaan sisäjalkineiden käyttöä, ei kuitenkaan liukaspohjaisia kenkiä (esim. crocs-merkkiset sisäjalkineet)

Välituntipeleihin ja -leikkeihin otetaan kaikki halukkaat mukaan. Välitunneilla tulee jokaisen oppilaan huomioida toisten oppilaiden henkilökohtainen tila, eli ei mennä toisten “iholle”.

Välituntien aikana ei tulla sisälle ilman välituntivalvojan lupaa. Reppuja ei tuoda sisälle välitunnin aikana, eikä ennen koulun aloittamista. Välituntialueelta saa poistua ainoastaan välituntivalvojan tai jonkun muun opettajan luvalla. Peli- ja leikkivälineet huolehditaan välitunnin päättyessä niiden omille paikoilleen.

3. KOULUTYÖ

Koulumatkat

Liian aikaista kouluun tuloa on vältettävä. Oppilailla, jotka eivät ole kuljetuksessa, on lupa tulla koulun pihalle aikaisintaan 15 minuuttia ennen koulun alkua. Kuljetuksessa olevat oppilaat tulevat pysäkille vähintään viisi minuuttia aiemmin kuin aikataulu edellyttää. Koulumatkat kuljetaan mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä käyttäen ja liikennesääntöjä noudattaen.

Pääsääntöisesti oppilaat voivat tulla kouluun polkupyörällä kolmannelta luokalta alkaen. Pyöriä säilytetään polkupyörätelineissä. Pyöräilijät käyttävät kypärää.

 

 

 

Käytös

Hyvän käyttäytymisen kriteerit: ystävällisyys, huomaavaisuus, asiallinen kielenkäyttö ja pukeutuminen, tervehtiminen, rehellisyys, auttavaisuus, työrauhan edistäminen, positiivinen asenne.

Oppilas käyttäytyy hyviä tapoja noudattaen toisia oppilaita ja koulun henkilökuntaa kohtaan. Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellään edistää työrauhaa ja viihtyisää ilmapiiriä koulussa sekä olla mukana turvallisen oppimisympäristön ylläpitämisessä.

Hyviin tapoihin kuuluvat tervehtimiset ja sanat: kiitos, ei kiitos, ole hyvä, anteeksi. Oppilaat muistavat tervehtiä myös koululle tulleita vieraita.

Koululla on kiusaamisessa nollatoleranssi. Mahdolliset kiusaamistapaukset käsitellään KiVa Koulu -ohjelman ohjeistuksen mukaisesti.

Oppilaiden tulee huolehtia kouluaikana asiallisesta ja toista loukkaamattomasta tai hyvän tavan vastaisesta pukeutumisesta.

Koulun tehtävänä on ohjeistaa oppilaita terveellisiin elämäntapoihin.

Luokkien sisällä noudatetaan kunkin luokan omia sääntöjä.

Koulutyöskentely

Oppilaiden tulee pitää kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä sekä ottaa vastuuta omasta koulutyöskentelystään.

Toisten oppilaiden valokuvaaminen ja videoiminen on kielletty kouluaikana ellei ennalta määrätty koulutehtävä edellytä.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Oppilas ei saa julkaista toisesta henkilöstä otettua valokuvaa/videota internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

 

 

Koulun omaisuus

Koulurakennukset ja koulualueet pidetään siisteinä ja viihtyisinä. Koululle ei jäädä koulun päätyttyä, lukuun ottamatta kuljetusta odottavat oppilaat. Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on ilmoitettava henkilökunnalle. Monet oppikirjat kerätään keväällä uudelleen käytettäviksi, joten niihin ei tehdä ylimääräisiä merkintöjä. Kukin oppilas vastaa saamastaan omaisuudesta. Huoltaja korvaa oppilaan tahallaan aiheuttaman vahingon.

Oppilaan omaisuus

Oppilaan tulee huolehtia hyvin henkilökohtaisesta omaisuudesta. Kouluun ei tuoda vaaralliseksi katsottavia leikkivälineitä, makeisia, rahaa, arvoesineitä eikä muita pelivälineitä – ellei toisin sovita. Oppilaan koululle jättämä omaisuus kootaan löytötavarakoreihin.

Kännykkä ei saa millään tavalla häiritä koulunkäyntiä. Se pidetään kouluaikana äänettömällä ja oppilaan repussa, ellei opettaja toisin ohjeista. Kouluaikana vältetään yhteydenottoja. Jos ongelmia edellisen suhteen ilmenee, kännykän tuominen kouluun kielletään määrätyksi ajaksi.

Syntymäpäiväkutsut yms. hoidetaan kouluajan ulkopuolella.

Ruokailu

Ennen ruokailua oppilaat pesevät kätensä. Ruokailu tapahtuu hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen. Hillitty ruokakeskustelu on tavoite, mutta tarpeetonta puhetta tulee välttää.

Opettaja valvoo luokkansa ruokailun.

Energiajuomien käyttö on kielletty koulupäivinä, koulun tapahtumissa ja koulun retkien aikana.

Tavoitteena on, että kaikkia ruokia maistetaan, mutta ketään ei pakoteta syömään.

 

 

 

Tapaturmat ja ensiapu

Koulussa tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajille tai muulle henkilökunnalle, joka huolehtii tarvittavan ensiavun antamisesta ja muista jatkotoimenpiteistä.

4. POISSAOLOT

Huoltajan on viimeistään puoleen päivään mennessä ilmoitettava luokanopettajalle tai rehtorille lapsensa poissaolon syy Wilma-järjestelmän kautta. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava hyvissä ajoin kirjallinen lupa. Yhdestä kolmeen päivän poissaolo-luvan myöntää luokanopettaja, pidemmän poissaolon koulun rehtori. Lupa-anomus tehdään Wilma-järjestelmässä.

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN JA TYÖRAUHAN YLLÄPITO (KURINPITO)

Asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä oppilas edistää koulun työrauhaa. Rikkomusten tapahduttua opettajan on ensisijaisesti pyrittävä keskustelemalla ojentamaan oppilasta.

Kasvatuskeskustelun lisäksi muita kurinpidollisia toimenpiteitä ovat luokasta poistaminen, jälki-istunto, laiminlyötyjen tehtävien tekeminen koulun jälkeen.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan reppu ja muut henkilökohtaiset tavarat sekä tarvittaessa takavarikoida vaaralliset sekä koulutyötä häiritsevät esineet ja aineet.

Erityisen vakavissa tapauksissa voidaan käyttää kurinpitorangaistuksia, joita ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen koulusta määräajaksi.

Louhen koulun toimintamalli kiusaamis- ja muissa rikkomustapauksissa:

1. Opettaja keskustelee asianosaisten kanssa välittömästi.

2. Tapauksesta riippuen seuraamuksista neuvotellaan ja päätetään rangaistuksesta.

3. Jälki-istunnoista ja toiselle aiheutetuista vahingonteosta ilmoitetaan myös kotiin.

4. Tarvittaessa kutsutaan kaikki asianosaiset vanhempineen keskustelemaan asiasta koululle

5. Asian siirto oppilashuoltoryhmälle.