Kiusaamisen vastainen toiminta

Koulukiusaaminen on

tahallista ja tietoista henkistä ja/tai fyysistä kiusaamista, jonka yksi tai useampi koululainen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin koulussa tai koulumatkalla. Yleisesti kiusaaminen luokitellaan pitempään jatkuvaksi toiminnaksi, mutta yksikin kerta riittää, jos kiusattu tuntee olonsa epämiellyttäväksi ja ahdistuneeksi. Kiusattu oppilas on jollakin tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Kahden tasaväkisen oppilaan välinen tappelu tai riitely ei ole koulukiusaamista. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat usein hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama oppilas.

Aina, kun oppilas kokee tulevansa kiusatuksi, koulun aikuisten tehtävänä on selvittää tilanteet niin, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan turvattomaksi koulussa.

Koulumme kiusaamista vastustavaan tiimiin kuuluvat erityisopettajat Timo Aarnio, Satu Kurki ja Harri Latonummi, opettajat Henri Kokkonen, Angela Mitreva, Tapani Muukkonen ja Salla Pulkkinen, koulukuraattori Hanna Poutanen sekä koulunkäynninohjaajat Kaisa Kiiski ja Juuso Lamberg. Tämä tiimi selvittää toistuvat kiusaamistapaukset heti niiden tultua esille. Aina kun oppilaat ovat olleet tämän tiimin jäsenten kanssa selvittämässä asianosaisena kiusaamista, otetaan oppilaiden huoltajiin yhteyttä. Asiasta tiedotetaan myös luokanopettajalle tai luokanvalvojalle ja sovitaan seurannasta.

 

Toimintaohjeet

Kun opettaja saa tiedon yksittäisestä riidasta tai konfliktista, tilanne pyritään ratkaisemaan välittömästi. Opettaja keskustelee ja auttaa lapsia sopimaan asian. Lupaus, että teko ei toistu. Yhdessä sovitaan, mitä tehdään, jos teko toistuu. Kirjaaminen esimerkiksi opettajan päiväkirjaan.

1. Kun luokanopettaja, luokanohjaaja tai aineenopettaja saa tiedon kiusaamisesta, selvittää hän tilannetta keskustelemalla erikseen sekä kiusaajan että kiusatun kanssa. Keskustelun ja kirjaamisen apuna voi käyttää esimerkiksi Pikasin mallia. Laaditaan yhdessä toimintasuunnitelma, mitä tehdä tilanteen muuttumiseksi. Ilmoitus huoltajille. Seuranta 1−2 viikon kuluessa.

2. Mikäli aikaisemmat toimenpiteet eivät tuo toivottua muutosta, asia siirretään KaMu-työryhmälle. Koulu muodostaa oman ryhmänsä resurssiensa mukaan. Se ja luokan opettaja yhdessä selvittävät asiaa kiusaajan ja kiusatun kanssa. Selvityslomakkeet I-III. Ilmoitus huoltajille. Seuranta 1−2 viikon kuluessa.

3. Perhepalaveri, jossa mukana ovat opettaja, KaMu-työryhmä, kiusaaja, kiusattu ja heidän huoltajansa. Kirjaaminen perhepalaverimuistioon. Seuranta 1−2 viikon kuluessa. Rangaistuspolku näkyväksi asianosaisille ja huoltajille.

4. Jos kiusaaminen ei lopu koulun toimenpiteistä huolimatta, otetaan yhteyttä muihin viranomaisiin, kuten sosiaali- ja poliisiviranomaisiin koulun ja vanhempien toimesta.

Jos sekä koulu että koti ottavat kielteisen kannan kiusaamiseen, auttaa se kiusaamisen vastaisessa taistelussa. Puhu lapsesi kanssa kiusaamisesta: kiusataanko jotakuta luokassa tai onko joku yksin ja eristetty kaveripiiristä? Ota yhteyttä kouluun, jos koet, että lapsesi on jollakin tavalla osallisena kiusaamiseen.

Puhu lapsesi kuullen MYÖNTEISESTI koulusta, koulun henkilökunnasta, muista oppilaista ja heidän perheistään! Yhdessä kasvatamme lapsista ja nuorista toisiaan hyväksyviä ja kunnioittavia ihmisiä.

 

Savonlinnan KaMu (Kaikki Mukaan) -ohjelma