Järjestyssäännöt

Nätkin koulun järjestyssäännöt 2016

1. Nätkin koulu on Savonlinnan kaupungin koulu, jossa noudatetaan alla olevia
järjestyssääntöjä

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjä
noudatetaan kaikkialla koulutyössä (oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja
koulumatkoilla sekä koulun retkillä ja teemapäivillä).

Järjestyssäännöistä informoidaan oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa vuosittain
ja kerrotaan järjestyssääntöjen velvoittavuudesta. Järjestyssääntöjen lisäksi
koulun toimintaa ohjaavat Suomen lait ja asetukset sekä Savonlinnan kaupungin
opetussuunnitelma.

 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhden-vertaiseen ja
tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja
koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Oppilaalla on oikeus
saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Oppilaalla on oikeus suorittaa opiskelunsa muiden
kiusaamatta.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa
poissaoloon. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta viipymättä, viimeistään
klo 12.00 mennessä.
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä
asiallisesti.
Oppilaan tulee ottaa huomioon ja hyväksyä toisten erilaisuus.

 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Oppilaan tulee

- olla rehellinen; puhua totta, olla luotettava

- puhua ja käyttäytyä siististi ja asiallisesti; ottaa käyttäytymisellään huomioon
myös toiset, toimia niin, että kaikilla on hyvä olla.

- olla ystävällinen, reilu ja arvostaa omaa ja toisten työtä; opetella
työskentelemään kaikkien kanssa, auttaa ja kannustaa muita.

- noudattaa annettuja ohjeita ja yhteisiä sopimuksia.

Oleskelu ja liikkuminen

- Kouluun saapuminen; 1.-2.-luokkalaisia suositellaan kulkemaan koulumatkansa
jalkaisin, 3.-5.-luokkalaiset voivat käyttää myöskin polkupyörää koulumatkoillaan
lain vaatimia turvavarusteita käyttäen, myös pyöräilykypärää!

- Välitunneilla oleskellaan, leikitään ja pelataan niille varatuilla ulkoalueilla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilas on velvollinen

- pitämään huolta omista ja yhteisistä tavaroista; palauttamaan käyttämänsä
tavarat paikoilleen.
- käyttämään yhteisiä tarvikkeita säästeliäästi.
- pitämään omat tavaransa tallella
- olla roskaamatta ympäristöään sekä siivoamaan omat jälkensä.

 

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja tahallisesti likaamansa tai
rikkomansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen
tai järjestämiseen.

Turvallisuus

- Polkupyörät ja sukset tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla.

- Lumipallojen, kivien ja käpyjen yms. heitteleminen on kielletty koulun alueella.

- Koulun käytävillä liikutaan kävellen, juokseminen kielletty.

- Koulualueen ja -rakennusten valvontaan käytetään tallentavia videokameroita.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Koulussa voidaan käyttää tietokoneita, mobiililaitteita sekä internetiä
opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan opettajan määräämällä tavalla.
- Muu kuin opetussuunnitelman mukainen tietokoneiden, mobiililaitteiden tai
matkapuhelimien käyttö ilman lupaa on kielletty kouluaikana mukaan lukien
välitunnit.

- Oppilas ei saa ottaa kuvaa tai videota opettajasta tai oppilastoveristaan tai
äänittää keskusteluita eikä lähettää niitä mihinkään sosiaalisen median palveluun
ilman asianomaisen henkilön lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

- Koulun alueelle ei voi tuoda tai käyttää lailla kiellettyjä, vaarallisia tai
omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tämä tarkoittaa
mm. alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkatuotteita, huumausainelain
tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita
laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

 

Kurinpito

- Perusopetuslainmukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat 35§ 3.
mom. siivousvelvoite, 35a§ kasvatuskeskustelu, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 2
mom. oppilaan määrääminen poistumaan, 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen
osallistumisen evääminen, 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään
kotitehtäviään, 36 §1 mom. kirjallinen varoitus ja 36 §1 mom. määräaikainen
erottaminen. Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat 36b § 1
mom. oppilaan poistaminen tilasta, 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto ja
36e § tavaroiden tarkastaminen sekä 36b §2mom. ja 36 d2mom. voimakeinojen
käyttäminen. Kurinpitomenettelyjä koskevat säännökset löytyvät kattavasti
perusopetuslain 35 -36i §:stä.

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

- Järjestyssäänöistä tiedotetaan huoltajia Wilmaan laitettavalla tiedotteella sekä
koulun ilmoitustaululla olevalla tiedotteella ja koulumme kotisivuilla. Oppilaille
tiedotetaan järjestyssäännöistä vuosittain lukuvuoden alussa pidettävällä
oppitunnilla.  Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan henkilökunnan
toimesta sekä niitä tarkistetaan ja muokataan tarvittaessa
opettajainkokouksessa.