Oppilaskunta

Oppilaskunta on toiminut koulussamme jo vuodesta 2007. Oppilaskunnan ohjaavana opettaja on Johanna Ralli. Jokainen koulumme oppilas kuuluu oppilaskuntaan ja on vaikuttava osa kouluyhteisöämme.

Oppilaskunnan tehtävänä ja mahdollisuutena on vaikuttaa oman koulun ja lähiympäristön asioihin (mm. kirjaston hankinnat, koulun viihtyisyys, ideoita valinnaisaineisiin, erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestäminen jne.).

Jokaiselta luokalta on valittu äänestämällä yksi tai useampi luokan edustaja oppilaskunnan hallitukseen.

Luokan edustaja toimii viestinviejänä oman luokan ja hallituksen välillä: hän kertoo luokan toiveista, ajatuksista ja ideoista oppilaskunnan hallitukselle ja vie hallituksen terveiset omalle luokalleen.

Hallituksen tehtävät:

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu pari kertaa kuussa.

Hallitus
- johtaa ja koordinoi oppilaskunnan toimintaa
- käsittelee oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita.
-ideoi ja valmistelee ehdotuksia ja esityksiä oppilaskunnalle, opettajakunnalle ja rehtorille.
-pyrkii kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa.
-tekee lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä.

Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä. Yksi tehtävä on kuitenkin kaikilla yhteinen: kaikki hallituksen jäsenet pyrkivät omalla esimerkillään korostamaan koulun me-henkeä.

Puheenjohtajan tehtävät:

-Valmistella esityslistaa ja kokousta yhdessä sihteerin, varapuheenjohtajan ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa.
-Kutsua hallituksen kokoukset koolle yhdessä oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa ja johtaa niissä puhetta.
-Johtaa kokousta ja jakaa puheenvuoroja sekä kopauttaa päätökset.
-Valvoa yhdessä ohjaavan opettajan kanssa, ettei hallitus päätöksillään loukkaa kenenkään oikeuksia, tee laitonta päätöstä, käytä oppilaskunnan varoja tuhlaillen tai toimi muuten huolimattomasti.
-Kannustaa muita hallituksen jäseniä omissa rooleissaan.
-Edustaa omaa kouluaan koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.
-Toimia yhteistyössä opettajakunnan ja rehtorin kanssa.

Sihteeri

-laatii yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa kokouksen esityslistan, pöytäkirjan tai muistion ja toimittaa ne luokkien edustajille ja/tai oppilaskunnan ilmoitustaululle.
-toimii kokouksissa sihteerinä
-ottaa puhtaaksikirjoitettuun pöytäkirjaan allekirjoituksen puheenjohtajalta ja
pöytäkirjantarkastajilta (2 henkilöä).
-arkistoi pöytäkirjat tai muistiot.