Opplashuoltosuunnitelma

NÄTKIN KOULUN KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Nätkin koulun oppilashuoltosuunnitelma lv 2017-18

1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT
OPPILASHUOLTOPALVELUT

Yleistä kuvaus

Nätkin koulu on n. 140 oppilaan ja 20 aikuisen työyhteisö. Koulumme toimii lähikouluna Nätkin kaupunginosan oppilaille ja koulussamme annetaan perusopetusta yleisopetuksen luokilla 1 – 5. Yläkoulun lähikouluna toimii Mertalan koulu, jonne oppilaat siirtyvät opiskelemaan 5. vuosiluokan jälkeen.

Luokkamuotoista erityisopetusta koulullamme on luokka-asteilla 1 – 4. Tämä opetus järjestetään yhdysluokkaopetuksena seuraavin painopistealuein:
Luokka 1 – 2 E painopistealue on kielenkehityksen erityisvaikeudet.
Luokka 3 – 4 E painopistealue merkittävät käytös- ja sopeutumisvaikeudet ja / tai tunne-elämän vaikeudet sekä tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn ylläpidon ja suuntaamisen vaikeudet. Ryhmässä voi olla enintään 10 oppilasta.

Nätkin koulun pienryhmien opetuksessa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa, jota voidaan yksilöllistää oppilaskohtaisesti yhdessä tai korkeintaan kahdessa oppiaineessa. Tilanteen mukaan luokkajaossa toteutetaan joustavaa koulun sisäistä ryhmittelyä sekä mahdollisimman tehokasta ja laajaa integrointia. Tavoitteena on siirtyä oman lähikoulun yleisopetuksen ryhmiin. Erityisluokat palvelevat koko kantakaupungin aluetta ja nämä tuovat oman lisähaasteensa koulumme oppilashuoltoon. mm. koulukuljetusjärjestelyihin.

Tämä suunnitelma tarkistetaan kokonaisuudessaan vuoden kuluessa siitä, kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu ja hyväksytty kunnanvaltuustossa, käytännössä siis neljän vuoden välein.

Vuosittain päivitettävät asiat päivitetään syyskuun oppilashuoltotyön suunnittelukokouksessa.

Käytettävissä olevat resurssit ja arvio niiden riittävyydestä

LV 2017 – 2018 kouluterveydenhoitaja on Nätkin koululla kolmasti viikossa maanantaisin ja torstaisin ja perjantaisin. Tämä on koulun kokoon ja oppilasmäärään suhteutettuna riittävä määrä ja toivommekin määrän säilyvän ennallaan tulevaisuudessa. Tarvittaessa henkilökuntamme voi käyttää oppilaitamme kouluterveydenhoitajamme vastaanotolla naapurikoulussa niinä päivinä, kun terveydenhoitaja ei ole omalla koululla.

Koululääkäri on koulullamme kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden 1. ja 3. maanantai
klo 8.00 – 11.00.)  Lv2017-2018 koululääkärimme on Mirkaleena Erkkilä ja hänen näkemys on, että lääkäripalveluja on juuri sopivasti tällä käyntitiheydellä oppilasmäärään nähden. Kaikki määräaikaistarkistukset pystytään tekemään ja osittain ottamaan vastaan myös muita asiakkaita.

Uutena yhteistyömuotona kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastusten yhteydessä kaikki 5. luokkalaisemme osallistuvat move-testauksiin.
Nämä kuntotestit suoritetaan opettajan/koulukäynnin ohjaajan toimesta ennen laajaa terveystarkastusta.

Palveluohjaaja on Nätkin koululla kahtena päivänä viikossa ja lisäksi koulukuraattori aina tarvittaessa. Palveluohjaajan läsnäolopäivät lv 2016 – 2017 ovat maanantai ja perjantai. Tarvittaessa voimme soittaa hänet paikalle muinakin koulupäivinä. Tämä käytänne varmistaa palveluohjaajan palveluiden riittävyyden koulussamme.

Koulupsykologeista Miika Väisänen (sij.)on ollut vastuualueena Nätkin koulu.
Viime lukuvuonna koulupsykologit muuttivat työkäytänteitään niin, että selkeitä vastuukouluja heillä ei enää ole. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä koulupsykologien toimenkuva on laajentunut siinä määrin, että se ei voi olla vaikuttamatta koulumme koulupsykologipalveluihin. Myös rekrytointivaikeudet omalta osaltaan ovat vaikuttaneet psykologipalveluiden saatavuuteen.

 

2. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO JA SEN TOIMINTATAVAT

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Nätkin koulun koulukohtaista oppilashuoltoa suunnittelee ja valvoo koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, joka koostuu rehtorista, vararehtorista, palveluohjaajasta sekä kouluterveydenhoitajasta. Tarvittaessa paikalle kutsutaan myös koulupsykologi ja koulukuraattori.
Tämä koulukohtainen (yhteisöllinen) oppilashuoltoryhmä kokoontuu vuosittain neljä kertaa seuraavalla aikataululla:

1. kokoontuminen syyskuussa: Lukuvuoden oppilashuoltotyön suunnittelukokous
2. kokoontuminen marraskuussa
3. kokoontuminen helmikuussa
4. kokoontuminen huhtikuussa, jossa arvioidaan lukuvuoden toimintaa oppilashuoltotyön
osalta.
- Lisäksi tarvittaessa
1. ja 4. kokoontumiseen  kutsutaan myös huoltajien edustus vanhempain yhdistyksen kautta. Oppilaiden ääni ikätasonsa mukaisesti kuullaan oppilaskunnan edustajien välityksellä.

Oppilashuoltosuunnitelma esitellään/kerrataan opettajille YT – ajalla oppilashuoltotyösuunnittelukokouksen jälkeen (lokakuu), huoltajille vanhempainillassa sekä oppilaille soveltuvin osin oppilaskunnan kautta kaikille oppilaille.

Tietoa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi oppilashuoltoryhmämme saa erilaisista kyselyistä ja tarkastuksista.
Näitä ovat mm. seuraavat:

- Koulutoimemme oma kouluviihtyvyyskysely
- koulun hyvinvointi profiili
- seudullinen kysely kouluoloista oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle
- henkilöstökysely
- Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin
tarkastus
- Palotarkastus

Näistä kyselyistä ja tarkastuksista saatuja tietoja käsittelemme ensin koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Esille tulleisiin puutteisiin yritämme löytää ratkaisuja ja hyvin toimivien asioiden suhteen jatkamme toimintaamme mahdollisuuksien mukaan edelleen kehittäen niitä. Oppilashuoltoryhmä informoi käymänsä asiat henkilökunnalle yhteissuunnitteluajalla, huoltajille vanhempainilloissa ja/tai wilma-viestein ja oppilaille ikätason mukaisesti sopivalla foorumilla. (aamunavauksissa, luokissa, oppilaskunnan kautta yms)

Tarkastusten ja kyselyiden aikataulut

Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus 3. vuoden välein terveystarkastajan johdolla

Palotarkastus lakisääteisesti Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimesta. Viimeisin tarkastus 23.8.2016. Tarkastuspöytäkirja turvallisuus-kansiossa.

Vuorovuosin kouluviihtyvyys –kysely tai oppilaiden hyvinvointiprofiili. Näitä ei kuitenkaan tehdä sinä vuonna, kun on koko seutukuntaa koskeva kysely kouluoloista päällekkäisten osioiden vuoksi.

Nätkin koulun järjestyssäännöt

1. Nätkin koulu on Savonlinnan kaupungin koulu, jossa noudatetaan alla olevia
järjestyssääntöjä

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjä
noudatetaan kaikkialla koulutyössä (oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja
koulumatkoilla sekä koulun retkillä ja teemapäivillä).

Järjestyssäännöistä informoidaan oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa vuosittain
ja kerrotaan järjestyssääntöjen velvoittavuudesta. Järjestyssääntöjen lisäksi
koulun toimintaa ohjaavat Suomen lait ja asetukset sekä Savonlinnan kaupungin
opetussuunnitelma.

 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhden-vertaiseen ja
tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja
koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Oppilaalla on oikeus
saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Oppilaalla on oikeus suorittaa opiskelunsa muiden
kiusaamatta.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa
poissaoloon. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta viipymättä, viimeistään
klo 12.00 mennessä.
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä
asiallisesti.
Oppilaan tulee ottaa huomioon ja hyväksyä toisten erilaisuus.

 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Oppilaan tulee

- olla rehellinen; puhua totta, olla luotettava

- puhua ja käyttäytyä siististi ja asiallisesti; ottaa käyttäytymisellään huomioon
myös toiset, toimia niin, että kaikilla on hyvä olla.

- olla ystävällinen, reilu ja arvostaa omaa ja toisten työtä; opetella
työskentelemään kaikkien kanssa, auttaa ja kannustaa muita.

- noudattaa annettuja ohjeita ja yhteisiä sopimuksia.

Oleskelu ja liikkuminen

- Kouluun saapuminen; 1.-2.-luokkalaisia suositellaan kulkemaan koulumatkansa
jalkaisin, 3.-5.-luokkalaiset voivat käyttää myöskin polkupyörää koulumatkoillaan
lain vaatimia turvavarusteita käyttäen, myös pyöräilykypärää!

- Välitunneilla oleskellaan, leikitään ja pelataan niille varatuilla ulkoalueilla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilas on velvollinen

- pitämään huolta omista ja yhteisistä tavaroista; palauttamaan käyttämänsä
tavarat paikoilleen.
- käyttämään yhteisiä tarvikkeita säästeliäästi.
- pitämään omat tavaransa tallella
- olla roskaamatta ympäristöään sekä siivoamaan omat jälkensä.

 

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja tahallisesti likaamansa tai
rikkomansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen
tai järjestämiseen.

Turvallisuus

- Polkupyörät ja sukset tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla.

- Lumipallojen, kivien ja käpyjen yms. heitteleminen on kielletty koulun alueella.

- Koulun käytävillä liikutaan kävellen, juokseminen kielletty.

- Koulualueen ja -rakennusten valvontaan käytetään tallentavia videokameroita.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Koulussa voidaan käyttää tietokoneita, mobiililaitteita sekä internetiä
opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan opettajan määräämällä tavalla.
- Muu kuin opetussuunnitelman mukainen tietokoneiden, mobiililaitteiden tai
matkapuhelimien käyttö ilman lupaa on kielletty kouluaikana mukaan lukien
välitunnit.

- Oppilas ei saa ottaa kuvaa tai videota opettajasta tai oppilastoveristaan tai
äänittää keskusteluita eikä lähettää niitä mihinkään sosiaalisen median palveluun
ilman asianomaisen henkilön lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

- Koulun alueelle ei voi tuoda tai käyttää lailla kiellettyjä, vaarallisia tai
omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tämä tarkoittaa
mm. alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkatuotteita, huumausainelain
tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita
laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

 

Kurinpito

- Perusopetuslainmukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat 35§ 3.
mom. siivousvelvoite, 35a§ kasvatuskeskustelu, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 2
mom. oppilaan määrääminen poistumaan, 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen
osallistumisen evääminen, 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään
kotitehtäviään, 36 §1 mom. kirjallinen varoitus ja 36 §1 mom. määräaikainen
erottaminen. Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat 36b § 1
mom. oppilaan poistaminen tilasta, 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto ja
36e § tavaroiden tarkastaminen sekä 36b §2mom. ja 36 d2mom. voimakeinojen
käyttäminen. Kurinpitomenettelyjä koskevat säännökset löytyvät kattavasti
perusopetuslain 35 -36i §:stä.

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

- Järjestyssäänöistä tiedotetaan huoltajia Wilmaan laitettavalla tiedotteella sekä
koulun ilmoitustaululla olevalla tiedotteella ja koulumme kotisivuilla. Oppilaille
tiedotetaan järjestyssäännöistä vuosittain lukuvuoden alussa pidettävällä
oppitunnilla.  Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan henkilökunnan
toimesta sekä niitä tarkistetaan ja muokataan tarvittaessa
opettajainkokouksessa.

 

 

Koulukuljetusten periaatteet Nätkin koulussa

Nätkin koulun (kuten muidenkin koulujen) osalta koulukuljetukset järjestetään keskitetysti logistiikkapalvelun kautta. Koulun tehtävänä on hyvissä ajoin ennen jaksojen vaihtumista toimittaa kuljetusoppilaiden työjärjestykset logistiikkayksikköön, joka suunnittelee koulumme kuljetusoppilaiden kuljetukset integroiden ne muiden koulujen vastaaviin kuljetuksiin. Yhteiskuljetusten takia oppilaillemme tulee usein odotusaikoja joko aamulla ennen koulun alkua tai iltapäivällä koulun päättyessä. Kuljetusten takia odottavien oppilaiden odotusaika on aina valvottua ja sen hoitaa koulunkäynnin ohjaajamme yhdessä vuorossa olevan opettajan kanssa (pääsääntöisesti rehtori). Joku koulumme opettajista on koulullamme niin kauan, kuin viimeinenkin kuljetuksessa oleva oppilas on päässyt kotimatkalleen.

Oppilaat ja heidän huoltajansa saavat tiedon kouluajoista, kuljetusjärjestelyistä sekä kuljettajista suoraan logistiikkayksiköltä Wilman kautta. Nätkin koulussa on tapana myös varmistaa tiedonkulku koulusihteerin lähettämällä paperisella tiedotteella aina kuljetusjärjestelyiden muuttuessa.

Koulukuljetuksista keskustellaan vuosittain vanhempainilloissa. Joka syksyn alussa rehtori pitää myös tiedotustilaisuuden kuljetusoppilaille kuljetuskäytänteistä ja kuljetuksen aikaisesta käyttäytymisestä. Tämä keskustelu toistetaan tarvittaessa vuoden mittaan.

 

Nätkin koulun toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen.

Savonlinnan kaupungin koulutoimi päätti yhteisellä sopimuksella irtisanoutua KiVa-kouluohjelmasta sen muututtua maksulliseksi lv 2016 alussa. Kaupunkimme koulutoimelle on valmistettu Kaikki Mukaan (KaMu) toimintamalli, jota noudatetaan kiusaamistapauksissa.

Vastuuhenkilöt Nätkin koulussa

Nätkin koulun kriisisuunnitelmassa on nimetty kriisiryhmän kokoonpanoksi rehtori, vararehtori, terveydenhoitaja sekä palveluohjaaja. LV 2017-2018  kyseiset henkilöt ovat Ilkka Luoma-aho, Virpi Pöllänen, Mirkka Honkanen . Tarvittaessa paikalle kutsutaan myös koulupsykologi sekä koulukuraattori. LV 2017-18 nämä henkilöt ovat Miika Väisänen (Teija Paanasen sij)  ja Mirja Soininen.
Nätkin koululla on koottu kaikki turvallisuuteen liittyvät normatiiviset asiakirjat yhteen kansioon. Kansio sisältää mm. pelastussuunnitelman, kriisisuunnitelman, työsuojelusuunnitelman sekä turvallisuussuunnitelma. Lisäksi heti kansilehdellä on tärkeitä puhelinnumeroita sekä hätäkuulutukset CD –levynä (palohälytys ja uhkatilanne pihalla).
Kansion ensimmäisiltä sivuilta löytyy myös uhkauksen vastaanottolomake, jonka avulla puheluun vastaajaa ohjataan kysymään keskeisiä tietoja uhkaajalta.
Kansio on opettajien huoneen puhelinpöydällä ja vastaavanlainen kopio rehtorin kansliassa. Kansioon liitetään myös tämä oppilashuoltosuunnitelma sekä vuoden alusta uutena tasa-arvosuunnitelma.

 

Toiminta nivelvaiheissa

Esiopetus – alkuopetus yhteistoimintasuunnitelma

Aika Tapahtuman kuvaus Vastuuhenkilöt
Elo – syyskuu
syyskuun 3. viikko päiväkodinjohtajat ja rehtorit yleislinjat yhteistyölle varhaiskasvatus-
päällikkö/
opetuspäällikkö
Lokakuu
Esiopetus/alkuopetusyhteistyön suunnittelu ja arviointipalaveri rehtori
PK-johtaja
Marraskuu
Viime vuoden esikouluopettajat vierailulle muutamaksi tunniksi kouluun.
Viime vuoden eskariopet ottavat yhteyttä alkuopettajiin sopiakseen ajan marraskuun aikana.
eskariopettajat
Joulukuu
Lucia-aamunavaus + lauluhetki koululla
Eskarit harkitsevat vielä, ilmoitus viikkoa aiemmin

 

Tammikuu
Tulevien 1. luokkalaisten vanhempien ilta Nätkin päiväkodilla:
- myös muista päiväkodeista kutsutaan
vanhemmat, joiden lapset ovat aloittamassa
Nätkin koululla.
PK-johtaja
Helmikuu
Vaihtopäivä: 1. luokkalaiset päiväkotiin ja eskarit kouluun PK-johtaja
Maaliskuu
Pienryhmien tarvitsijat kartoitetaan ”Leilan päivän palaverissa”
Huhtikuu
Pajapäivä: Eskarit koululle, pääsiäisaskartelu
Telinevoimistelu
Alkuopettajat
huhti-toukokuu Tulevat 1. luokan opettajat apuopettajiksi eskariin koko päiväksi. Nivelpalaveri päivän päätteeksi
IP-ohjaajat mukaan mahdollisuuksien mukaan
+ muissa päiväkodeissa sovittava erikseen
Toukokuu
Koulutulokkaiden tutustumispäivä alkuopettajat
Koulutulokkaiden vanhempainilta rehtori

 

Nätki – Mertala nivelvaiheen “vuosikello”:

Nätkin koululta siirrytään pääsääntöisesti jatkamaan koulunkäyntiä Mertalan yhtenäiskouluun 6. luokalle. Alla oleva nivelvaihesuunnitelma kuvaa juuri tätä Nätki-Mertala nivelvaiheen hoitoa. Ajoittain pienryhmästämme siirtyy oppilaita myös Talvisalon 6.luokalle. Heidän nivelvaiheensa hoidetaan tapauskohtaisesti, koska usein pienryhmästämme siirrytään jatkamaan opiskelua Talvisalon pienryhmään.

Syyslukukauden aikana 5.-luokkalaiset tutustuvat yläkoulun tiloihin ja toimintaan
oman luokanopettajansa johdolla. (viikko 46 tai 47)

Helmikuussa oppilaanohjaaja tai rehtori esittelee ja jakaa valinnaisaine-esitteen ja -kortin.

Maalis-huhtikuussa siirtopalaverit luokanopettajan, oppilaanohjaajien ja alakoulun ja yläkoulun rehtoreiden kesken. Tiedonsiirrossa huolehditaan suunnitelmallisesti oppilaiden vahvuuksien ja osaamisalueiden esille tuonnista. Oppilashuollollisten asioiden siirrosta huolehtivat myös kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja koulukuraattori ja koulupsykologi. Tarvittaessa yksittäisten oppilaiden siirtopalaverit yhdessä huoltajan kanssa.

Maaliskuussa monialainen vanhempainilta. Tähän osallistuvat myös Nätkin ja Nojanmaan rehtorit (esim 9.3.2017 klo 18.00)

Toukokuussa viidesluokkalaiset tutustuvat tulevan opettajan johdolla luokkaansa ja Mertalan kouluun.

 

3. YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Uudessa opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Luokanopettajan tai – valvojan merkitys ennaltaehkäisevässä työssä on keskeinen. Luokanopettajan tai – valvojan vastuulla on ottaa puheeksi oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät havainnot oppilaan ja hänen huoltajiensa.

Mikäli opettajan havaitsema huoli liittyy oppimisen pulmiin, noudatetaan perusopetuslain mukaista tuen kolmiportaisuutta niin, että käytetään kaikkia käytettävissä olevia tukimuotoja monipuolisesti. Jos nämä eivät riitä, harkitaan tuenportailta seuraavalle siirtymistä. Yleisestä tuesta siirrytään tehostettuun tukeen pedagogisen arvion perusteella. Tehostetusta tuesta erityiseen tukeen pedagogisen selvityksen perusteella.

Jos opettajan havaitsema huoli liittyy muuhun koulunkäyntiin, kuin oppimisen ongelmiin ja huoli on niin suuri, että tavanomaiset yhteydenotot huoltajiin ja muihin tukiverkostoihin eivät riitä, noudatetaan uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolain tukea. Asian eteenpäin viemiseksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä, joka on yhtä tapausta varten koottu ryhmä. Ryhmää johtaa ryhmän nimeämä vastuuhenkilö. Ryhmän tehtävä on yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittäminen ja oppilashuollon palvelujen järjestäminen. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan (huoltajan) suostumukseen ja kaikki toimenpiteet kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Yksilökohtaisesta oppilashuoltopalaverista laaditaan aina oppilashuoltokertomus / muistio. Nämä muistiot säilytetään samassa paikassa kuin tuen kolmiportaisuuden asiakirjatkin, joihin vain oppilasta opettavilla opettajilla on oikeus tutustua.

Toiminta oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestämisessä koulussa tai esim. yhteistyö sairaalaopetuksen kanssa harkitaan aina tapauskohtaisesti. Asiasta tiedotetaan asianosaisia henkilökunnasta ja vastuu tiedottamisesta on pääsääntöisesti terveydenhoitajalla.

Tapauskohtaisesti sovitaan myös opetusjärjestelyistä (opetuksesta kotiin) niissä tapauksissa, joissa oppilas joudutaan erottamaan koulusta määräajaksi.

Savonlinnan seudulla kodin ja koulun yhteistyön keskeisimpänä työvälineenä ja tiedotuskanavana  käytetään Wilmaa.  Wilmasta löytyvät työvälineet yleiseen tiedottamiseen, pikaiseen yhteydenottoon, kolmiportaisen tuen asiakirjojen laadintaan, seurantaan ja arviointiin sekä muistioiden laadintaan myös yksilökohtaisissa oppilashuoltotapauksissa.