Pohjanlintu

Pohjanlintu toimii osana Talvisalon koulua osoitteessa Asemantie 16, 57100 Savonlinna.

Pohjanlintu tarjoaa opetusta vaikeasti kehitysvammaisille oppilaille. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Hojks, joka laaditaan yhteistyössä vanhempien, koulun, terapeuttien ja muiden kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja taidot huomioiden.

Pohjanlinnussa harjoitellaan arjen pieniä ja isoja asioita. Tavoitteena on omatoimisuuden ja arkielämässä tarvittavien taitojen oppiminen sekä mahdollisimman itsenäisesti yhteiskunnassa toimiva  yksilö.

Opetussuunnitelma jakautuu viiteen toiminta-alueeseen: Motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, päivittäiset taidot, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot.

Opetus järjestetään pääasiassa luonnollisissa tilanteissa. Opetusta toteutetaan ryhmässä ja yksilöopetuksena. Oppilaiden työjärjestyksessä on runsaasti motorisia harjoituksia, musiikkiliikuntaa ja rentoutusta oppilaan tarpeiden mukaan.

Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan arkisten askareitten yhteydessä ja erilaisten tehtävien avulla. Tarvittaessa opetellaan vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä esim. esineillä, kuvilla tai viittomilla.

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa aikuisten, lasten ja muun lähiympäristön kanssa. Retket ja vierailut ovat myös tärkeitä.

Työjärjestys on kiireetön, jotta arkisten askareitten harjoitteluun jää tarpeeksi aikaa.

Opetuksen tavoitteena on kognitiivisten taitojen kehittyminen niin, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen omien edellytystensä mukaisesti. Katselemme, kuuntelemme, tunnustelemme.

Pohjanlinnussa työskentelee erityisopettaja, lähihoitajia ja koulunkäyntiavustajia. Opetus, hoito ja kuntoutus toteutuvat henkilökunnan moniammatillisen koulutuksen ansiosta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta ruokailuineen järjestetään samoissa tiloissa saman henkilökunnan toimesta. Toiminta suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan huomioiden kuntouttava työote. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään myös koulujen loma-aikana.

Erityisopettajana toimii Marjut Mokkila.

Yhteystiedot:

Ohjaajat 044-417 4168

Opettaja 044-417 4483

Pohjanlinnun toimistohuone 044-417 4599

Osoite: Asemantie 16, 57100 Savonlinna.