Koulunkäynnin tuki

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa, on oikeus saada tukea koulunkäyntiin. Tilapäisesti opinnossaan jälkeenjääneellä oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta luokan- tai aineenopettajan antamana. Tukiopetusta ei kuitenkaan anneta lomamatkoista ym. johtuvien poissaolojen vuoksi. Koulunkäynninohjaajat toimivat luokissa opiskelun tukena opettajien työpareina. Oppilas voi saada myös laaja-alaisen erityisopettajan antamaa tukea joko luokassa tai pienemmässä ryhmässä.

Koulunkäynnin tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille. Mikäli oppilaalla on vaikeuksia yhdessä tai useammassa oppiaineessa tai koulunkäynnissä muuten, laaditaan pedagoginen arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma. Tätä kutsutaan tehostetuksi tueksi. Mikäli tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi, laaditaan pedagoginen selvitys ja sen pohjalta henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja tehdään päätös erityisen tuen piiriin ottamisesta.

Tarkempaa tietoa tehostetun ja erityisen tuen järjestämisestä saa koulun opetussuunnitelmasta sekä erityisopettajilta.