Oppilaskunta

OPPILASVAIKUTTAMINEN TALVISALON KOULUSSA

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta

Kaikki Talvisalon koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Jokaisesta luokasta valitaan kaksi luottamusoppilasta. Luottamusoppilaat työskentelevät luokkien  vastuuopettajien apuna hoidettaessa luokan asioita. Luottamusoppilas edustaa omaa luokkaansa oppilaskunnan hallituksessa. Hallituksen avainhenkilöitä ovat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, jotka oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on johtaa ja ohjata oppilaskunnan toimintaa sekä käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitus voi ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille, kuten oppilaskunnalle, opettajille ja rehtorille. Rehtori tapaa oppilaskunnan hallituksen edustajat säännöllisesti, minkä lisäksi hallituksen edustajia kuullaan tarvittaessa esimerkiksi opettajankokouksissa. Tärkeä tehtävä kaikilla hallituksen jäsenillä on myös toimia neuvottelijana ja viestinviejänä oman luokan ja oppilaskunnan hallituksen välillä.

Koulumme tukioppilaat ovat luottamushenkilöitä, jotka valitaan oman kiinnostuksen ja hakemuksen perusteella. Tukioppilas on tavallinen, kohtuullisesti koulussa pärjäävä, sosiaalinen, toisia kannustava nuori, joka on kiinnostunut ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan.

Tukioppilaiden tehtävänä on vaikuttaa yhteisvastuullisuuteen ja toisia arvostavaan asennoitumiseen. He voivat vaikuttaa siihen, että oppilaiden ääni kuuluu kouluyhteisössä. Tukioppilaat puuttuvat rohkeasti asioihin ja näin myös toimivat toisten nuorten kannustajana hankalissa tilanteissa.

Kunkin luokan tukioppilaat kehittävät oman luokkansa luokkahenkeä, edistävät vuorovaikutusta luokassaan sekä toimivat yhteistyössä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Valitut tukioppilaat saavat peruskoulutuksen 8. luokan syksyllä ja jatkokoulutuksen 9. luokan alussa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Mertalan koulun kanssa.  Lisäksi koulutusta järjestetään tarpeen ja toiveitten mukaan.